Aktualności

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

W środę Parlament przyjął nowe przepisy, które zobowiązują firmy do tego, by łagodziły swój negatywny wpływ na prawa człowieka i środowisko. Parlament Europejski przyjął 374 głosami za, nową dyrektywę o należytej staranności przedsiębiorstw. Nowe przepisy wymagają od firm i ich partnerów biznesowych działających na wyższych i niższych szczeblach łańcucha dostaw, by zapobiegały swojemu negatywnemu wpływowi na prawa człowieka i środowisko, łagodziły go lub kładły mu kres.

25-04-2024 17:08
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nowe przepisy zapewniają, że osoby mające uzasadniony interes, w tym dziennikarze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, właściwe organy państwowe i organy nadzorcze, niezredagowany, bezpośredni i bezpłatny dostęp do informacji o rzeczywistych właścicielach przechowywanych w krajowych rejestrach, które będą ze sobą połączone na poziomie UE.

25-04-2024 16:16
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Posłowie przyjęli przepisy o unijnej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnością. Nowe przepisy, przyjęte 613 głosami za, 7 przeciw, przy 11 wstrzymujących się i uzgodnione już przez Parlament i Radę, ustanowią ogólnounijną kartę, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami równy dostęp do preferencyjnych warunków, takich jak obniżone lub zerowe opłaty za wstęp, priorytetowy dostęp i dostęp do zarezerwowanych parkingów.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

W środę posłowie do PE przyjęli nowe przepisy mające na celu poprawę warunków pracy pracowników platform internetowych. Nowe przepisy, uzgodnione przez Parlament i Radę w lutym i przyjęte 554 głosami za, 56 głosami przeciw, przy 24 wstrzymujących się, mają na celu zapewnienie, że pracownicy platform mają prawidłowo sklasyfikowany status zatrudnienia i skorygowanie fikcyjnego samozatrudnienia. Regulują one również, po raz pierwszy w historii UE, wykorzystanie algorytmów w miejscu pracy.

25-04-2024 11:30
Climate change and the environment
April II 2024

Zmienione prawo ma zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza w UE, aby zapewnić obywatelom czyste i zdrowe środowisko oraz osiągnąć cel zerowego zanieczyszczenia powietrza w UE do 2050 r. Parlament przyjął w środę tymczasowe porozumienie polityczne z krajami UE w sprawie nowych środków mających na celu poprawę jakości powietrza w UE, tak aby nie było ono już szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, naturalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej, 381 głosami za, przy 17 wstrzymujących się.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

W środę Parlament przyjął nowe przepisy, które sprawią, że opakowania staną się bardziej przyjazne dla środowiska i ograniczą ilość odpadów z opakowań w Unii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego głosowali nad przepisami, które mają rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów. Przepisy zoptymalizują też zasady, które obowiązują na rynku wewnętrznym i pobudzą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Za przepisami głosowało 476 posłów, przeciw głosowało 129 posłów, a 24 posłów wstrzymało się od głosu.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Nowe przepisy wprowadzają prawo do naprawy – mają zmniejszyć ilość odpadów i wzmocnić sektor napraw, aby można było łatwiej i taniej reperować towary We wtorek Parlament przyjął dyrektywę o prawie konsumentów do naprawy. Posłowie przegłosowali ją 584 głosami (3 posłów głosowało przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu). Przepisy dyrektywy nakładają na producentów obowiązek naprawy towarów. Mają też zachęcać konsumentów, by wybierali naprawę towarów, przez co wydłuży się ich cykl życia.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

W czwartek posłowie przyjęli plany mające na celu ułatwienie wprowadzania odna-wialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, na unijny rynek gazu. Nowa dyrektywa i rozporządzenie w sprawie rynków gazu i wodoru mają na celu dekarbonizację sektora energetycznego UE, zwiększając produkcję i integrację gazów odnawialnych i wodoru.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Reforma przyjęta w czwartek sprawi, że unijny rynek energii elektrycznej będzie bardziej stabilny, przystępny cenowo i zrównoważony. Przepisy w formie rozporządzenia oraz dyrektywy, uzgodnione już z Radą zostały przyjęte , 433 głosami do 140, przy 15 wstrzymujących się (rozporządzenie) oraz 473 głosami do 80, przy 27 wstrzymujących się (dyrektywa).

11-04-2024 15:50
Health
April I 2024

Posłowie do PE przyjęli wnioski w sprawie zmiany przepisów farmaceutycznych UE, aby wspierać innowacje oraz zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, dostępność i przystępność cenową leków. Posłowie chcą wprowadzić minimalny okres ochrony danych (podczas którego inne firmy nie mogą uzyskać dostępu do danych produktu) wynoszący siedem i pół roku, oprócz dwóch lat ochrony rynku, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Parlament Europejski przyjął dziś dziesięć aktów prawnych, które reformują europejską politykę migracyjną i azylową zgodnie z grudniowymi ustaleniami z państwami członkowskimi. Należy pomóc krajom Unii znajdującym się pod presją migracyjną. Dlatego inne państwa członkowskie będą relokować osoby ubiegające się o azyl lub objęte ochroną międzynarodową na swoje terytorium, wnoscić wkład finansowy lub dostarczać wsparcie operacyjne i techniczne.

Mobility package_trucks on the road by night ©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
14-03-2024 10:23
Climate change and the environment
March 2024

W środę posłowie dali zielone światło dla nowych przepisów UE mających na celu zmniejszenie emisji spalin z samochodów osobowych, dostawczych, autobusów, ciężarówek i przyczep. 297 głosami do 190, przy 37 wstrzymujących się, Parlament przyjął porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie rozporządzenia Euro 7 (homologacja typu i nadzór rynku pojazdów silnikowych). Pojazdy będą musiały dłużej spełniać nowe normy, dzięki czemu pozostaną czystsze przez cały okres użytkowania.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

W środę Parlament zatwierdził akt w sprawie sztucznej inteligencji, który zapewnia bezpieczeństwo i przestrzeganie praw podstawowych, a jednocześnie wspiera innowacje. Ma ono chronić prawa podstawowe, demokrację, praworządność i środowisko przed systemem sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Jednocześnie ma wspierać innowacje i sprawić, że Europa będzie liderem w dziedzinie AI.

13-03-2024 15:26
Climate change and the environment
March 2024

W środę, Parlament przyjął wnioski mające na celu lepsze zapobieganie i ograniczanie marnotrawstwa żywności i tekstyliów w całej UE. Posłowie proponują wyższe wiążące cele redukcji odpadów, które mają zostać osiągnięte na poziomie krajowym do 31 grudnia 2030 roku - co najmniej 20% w przetwórstwie i produkcji żywności (zamiast 10% proponowanych przez Komisję) oraz 40% na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach, usługach gastronomicznych i gospodarstwach domowych (zamiast 30%).

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Posłowie przyjęli w środę nowe przepisy, które mają chronić dziennikarzy i media w Unii przed ingerencją polityczną lub gospodarczą. Parlament przyjął nowe rozporządzenie 464 głosami za, przy 92 głosach przeciw i 65 wstrzymujących się. Na jego mocy państwa członkowskie będą musiały chronić niezależność mediów. Zakazane będą wszelkie formy ingerencji w decyzje redakcyjne.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

We wtorek posłowie przyjęli plany, uzgodnione już z Radą, dzięki którym zmniejszy się zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych w budownictwie. Proponowana zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma sprawić, że do 2030 roku znacznie zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii w budownictwie. Do 2050 roku sektor ten ma stać się neutralny dla klimatu. Ma ona również doprowadzić do renowacji większej liczby budynków o najgorszych parametrach.

12-03-2024 15:19
Climate change and the environment
March 2024

Nowe przepisy ograniczą szkodliwe emisje z instalacji przemysłowych oraz dużych gospodarstw trzody chlewnej i drobiu w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Parlament przyjął porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie przeglądu dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) 393 głosami do 173, przy 49 wstrzymujących się oraz nowe rozporządzenie w sprawie portalu emisji przemysłowych 506 głosami za, 82 przeciw, przy 25 wstrzymujących się.

Hand holding in the palm a virtual ball connected to smaller bubbles each of them with the icon of a digital service. Concept of digital services.
29-02-2024 16:05
Digital transformation
February II 2024

Nowe ramy tożsamości cyfrowej zapewnią obywatelom UE transgraniczny cyfrowy dostęp do kluczowych usług publicznych. Zgodnie z przyjętym w czwartek rozporządzeniem, które zostało już uzgodnione z ministrami UE, nowy portfel tożsamości cyfrowej pozwoli obywatelom na identyfikację i uwierzytelnianie się w sieci bez konieczności uciekania się do usługodawców komercyjnych - praktyka ta budzi obawy dotyczące zaufania, bezpieczeństwa i prywatności.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Parlament zatwierdził długoterminową pomoc finansową dla Ukrainy, Platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy i związane z tym ważne zmiany w budżecie Unii. We wtorek Parlament zatwierdził zmianę długoterminowego budżetu Unii Europejskiej, tzw. wieloletnich ram finansowych. Unia przeznaczy 50 miliardów euro na Instrument na rzecz Ukrainy. Powstanie też Platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy.

MEPs adopt revised rules governing shipments of waste ©Parilov/AdobeStock
27-02-2024 16:40
EU in the World
February II 2024

We wtorek Parlament zatwierdził zaktualizowane unijne procedury i instrumenty kontroli dotyczące przemieszczania odpadów. Przy 587 głosach za, 8 przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą, które ma na celu skuteczniejszą ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego, przyczyniając się jednocześnie do realizacji celów UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowego poziomu zanieczyszczeń.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Zgodnie z nowymi przepisami do 2030 roku Unia musi odtworzyć co najmniej 20% swoich obszarów lądowych i morskich, a do 2050 roku – wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy. Parlament przyjął rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych, które uzgodnił z państwami członkowskimi. Zdegradowane ekosystemy w całej Unii trzeba będzie przywrócić do dobrego stanu. Nowe przepisy pomogą Unii osiągnąć cele związane z klimatem i różnorodnością biologiczną oraz zwiększą bezpieczeństwo żywnościowe.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Posłowie chcą bardziej zrównoważonego i odpornego systemu żywnościowego – prostsze procedury wobec roślin NGT równoważnych roślinom konwencjonalnym, surowsze wobec innych roślin. Stosunkiem głosów 307 do 263 przy 41 wstrzymujących się Parlament przyjął stanowisko do negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie wniosku Komisji dotyczącego nowych technik genomowych (NGT). Są to techniki, które zmieniają materiał genetyczny organizmu.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Parlament zatwierdził dyrektywę, która poprawi oznakowanie produktów i zakaże pseudoekologicznego marketingu. Europosłowie przyjęli dyrektywę stosunkiem głosów593/21 (14 posłów wstrzymało się od głosu). Dyrektywa ta będzie chronić konsumentów przed zwodniczymi praktykami rynkowymi i pomoże im świadomiej wybierać produkty. W tym celu rozszerzono unijny wykaz zakazanych praktyk handlowych o pewne wątpliwe strategie marketingowe, które dotyczą ekościemy oraz planowanego postarzania towarów.

13-12-2023 14:23
Health
December 2023

W środę posłowie przyjęli stanowisko w sprawie utworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, aby ułatwić dostęp do nich zwiększając bezpieczeństwo ich udostępniania

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

We wtorek Parlament dał zielone światło dla planów, które mają zwiększyć podaż surowców strategicznych w Unii. Akt o surowcach krytycznych ma sprawić, że Unia stanie się bardziej konkurencyjna i niezależna. Będzie mniej biurokracji, a więcej innowacji w całym procesie produkcyjnym. Będzie też wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nowy akt ma być impulsem do badań naukowych i prac nad materiałami alternatywnymi.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej UE, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ponowne ich wykorzystywanie i recykling.Zmniejszenie ilości opakowań, ograniczenie niektórych ich rodzajów i zakaz stosowania "trwałych chemikaliów" Oprócz ogólnych celów redukcji opakowań zaproponowanych w rozporządzeniu (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.), posłowie chcą wyznaczyć konkretne cele redukcji opakowań z tworzyw sztucznych.

21-11-2023 14:22
Climate change and the environment
November II 2023

Posłowie są gotowi do rozpoczęcia rozmów z krajami UE na temat nowych instrumentów, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 przez pojazdy ciężkie, w tym autobusy, ciężarówki i przyczepy. Posłowie chcą wzmocnionych celów redukcji emisji CO2 dla średnich i ciężkich samochodów ciężarowych, w tym pojazdów zawodowych (takich jak śmieciarki, wywrotki lub betoniarki) i autobusów. Cele miałyby wynosić 45% w latach 2030-2034, 65% w latach 2035-2039 i 90% od 2040 roku.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie nowych środków, które mają zapewnić konsumentom prawo do naprawy produktów i ograniczyć wpływ masowej konsumpcji na środowisko. We wtorek Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego prawa konsumentów do naprawy. 590 posłów zagłosowało za, 15 przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu. Projekt przepisów ma wspierać bardziej zrównoważoną konsumpcję. Przepisy będą też wspierać sektor napraw.

18-10-2023 13:03
Digital transformation
October II 2023

W środę posłowie zagłosowali nad nowymi przepisami dotyczącymi cyfryzacji wiz Schengen, które sprawią, że wizy będą lepiej zabezpieczone i łatwiej dostępne.

17-10-2023 14:04
Digital transformation
October II 2023

"Platforma Strategicznych Technologii dla Europy" ma pobudzić rozwój technologii cyfrowych i biotechnologii oraz umożliwić przemysłowi UE osiągnięcie transformacji cyfrowej i ekologicznej.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

W reakcji na rosnące zagrożenie wolności mediów i ich rentowności posłowie przyjęli stanowisko w sprawie przepisów, które mają poprawić przejrzystość i niezależność mediów unijnych. W stanowisku w sprawie europejskiego aktu o wolności mediów (posłowie przyjęli go stosunkiem głosów 448/102, 75 posłów wstrzymało się od głosu) Parlament chce zobowiązać państwa członkowskie, by zapewniły pluralizm mediów i chroniły ich niezależność od ingerencji rządowej, politycznej, gospodarczej i prywatnej.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Nowy instrument handlowy ma mieć głównie funkcję odstraszającą, ale pozwoli też Unii walczyć z wymuszaniem ekonomicznym i reagować na nie za pomocą własnych środków odwetowych. We wtorek stosunkiem głosów 578 do 24 Parlament przyjął rozporządzenie, które wprowadza nowy instrument handlowy. Dzięki niemu Unia i jej państwa członkowskie będą mogły reagować na szantaż ekonomiczny ze strony obcego państwa, które chce wpłynąć na konkretny rodzaj polityki lub konkretne stanowisko.

Protecting workers from asbestos
03-10-2023 12:52
Health
October I 2023

Parlament zatwierdził nowe przepisy mające na celu ochronę pracowników UE przed zagrożeniami dla zdrowia związanymi z azbestem oraz ulepszenie wczesnego wykrywania azbestu. We wtorek na sesji plenarnej przyjęto 614 głosami za, 2 przeciw, przy 4 wstrzymujących się dyrektywę, już uzgodnioną z państwami członkowskimi, która obniży limit narażenia na działanie azbestu w miejscu pracy i wzywa do stosowania bardziej nowoczesnej i dokładnej technologii wykrywania obecności cienkich włókien azbestu.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Posłowie przyjęli stanowisko w sprawie zwiększenia podaży surowców strategicznych, o kluczowym znaczeniu dla transformacji UE w kierunku zrównoważonej, cyfrowej i suwerennej przyszłości. Akt w sprawie surowców krytycznych ma na celu zwiększenie konkurencyjności i autonomii UE. Zmniejszy ona biurokrację, będzie promować innowacje w całym łańcuchu wartości, wspierać MŚP i pobudzać badania oraz rozwój alternatywnych materiałów i bardziej przyjaznych środowisku metod wydobycia i produkcji.

13-09-2023 15:00
Climate change and the environment
September 2023

Parlament przyjął dziś stanowisko w sprawie zmian w przepisach, w celu poprawy jakości powietrza w UE, aby zapewnić czyste i zdrowe środowisko obywatelom Europy. 363 posłów głosowało za, 226 przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu, ustanawiając bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na 2035 rok dla szeregu substancji zanieczyszczających, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 (dwutlenku azotu), SO2 (dwutlenku siarki) i O3 (ozonu).

13-09-2023 14:35
Climate change and the environment
September 2023

W środę posłowie zatwierdzili nowe prawo mające na celu zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw, takich jak zaawansowane biopaliwa lub wodór, w sektorze lotniczym. Przepisy dotyczące lotnictwa RefuelEU są częścią pakietu "Gtowi na 55", planu UE mającego na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku, w porównaniu z poziomami z 1990 roku oraz zapewnienie, że UE stanie się neutralna dla klimatu do 2050 roku.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Parlament zagłosował we wtorek za zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej, zgodnie z planami Zielonego Ładu i REPowerEU. Aktualizacja dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, uzgodniona już między posłami do Parlamentu Europejskiego a Radą, zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii w Unii do 2030 roku do 42,5% . Państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia poziomu 45%.

Water treatment
12-09-2023 12:23
Climate change and the environment
September 2023

We wtorek Parlament przyjął stanowisko w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprawy standardów jakości wody w UE. Posłowie chcą, aby listy obserwacyjne UE - zawierające substancje stwarzające znaczące ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska - były regularnie aktualizowane, aby dotrzymać kroku nowym dowodom naukowym i nowym chemikaliom.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

W czwartek Parlament przyjął plany zwiększenia produkcji amunicji i pocisków rakietowych w UE, aby zaradzić obecnym niedoborom.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

Aby sprostać przyszłym wyzwaniom, posłowie chcą wzmocnić Europejską Unię Zdrowotną i odporność krajowych systemów opieki zdrowotnej. Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. Pandemii COVID-19 (COVI) w zeszłym roku analizowała skutki tego kryzysu zdrowotnego. Komisja oceniła także skuteczność działań Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Przedstawiła również specjalne zalecenia, aby naprawić luki i niedociągnięcia w ich działaniach.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

UE musi wdrożyć środki rekultywacyjne, obejmujące co najmniej 20% jej obszarów lądowych i morskich, do 2030 roku, uważają posłowie. Po wtorkowej debacie, Parlament przyjął dziś swoje stanowisko w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych UE, 336 głosami do 300 przy 13 wstrzymujących się od głosu. Głosowanie za odrzuceniem wniosku Komisji nie przeszło (312 głosów do 324 i 12 wstrzymujących się).

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

Posłowie zatwierdzili plany, uzgodnione już z Radą, które wyznaczają nowe cele w zakresie oszczędności energii na 2030, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Prawo określi cele w zakresie oszczędności energii oraz wymagania zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej w UE. Państwa członkowskie będą musiały wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 11,7% na poziomie UE do 2030 r. (w porównaniu z prognozami scenariusza referencyjnego na 2020 r.).

11-07-2023 14:11
Climate change and the environment
July 2023

Parlament przyjął stanowisko do negocjacji z Radą w sprawie przepisów zmniejszających zanieczyszczenia oraz ukierunkowania dużych instalacji rolno-przemysłowych na zieloną transformację.

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

Parlament przyjął plany, których celem jest zabezpieczenie dostaw czipów w UE poprzez zwiększenie produkcji i innowacji oraz ustanowienie środków nadzwyczajnych na wypadek niedoborów. Nowe przepisy, uzgodnione już między Parlamentem a Radą, mają na celu stworzenie korzystnego środowiska dla inwestycji w czipy w Europie, poprzez przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń i uznanie ich krytycznego znaczenia poprzez tak zwany "statut o najwyższym znaczeniu krajowym".

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

Posłowie zatwierdzili nowe przepisy o zwiększeniu liczby stacji paliw alternatywnych dla samochodów osobowych i ciężarowych, łatwym ładowaniu pojazdów i czystszych paliwach żeglugowych Nowe przepisy są częścią pakietu „Gotowi na 55 w 2030 roku”. Jest to plan unijny, który sprawi, że do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych zmniejszą się o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Kolejny cel to ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie.

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Parlament chce wzmocnić ochronę dziennikarzy i aktywistów w Unii przed bezpodstawnymi nadużyciami sądowymi, które mają ich uciszyć. We wtorek na posiedzeniu plenarnym europosłowie przyjęli projekt nowych przepisów. Mają one chronić w Unii dziennikarzy, organizacje medialne, obrońców praw człowieka, aktywistów, naukowców i artystów przed strategicznymi sprawami sądowymi mającymi tłumić debatę publiczną (SLAPP).

Not in employment, education or training (neet), young people in Europe are struggling to get a foot on the ladder. MEPs organised a forum to address the growing crisis of youth unemployment.
14-06-2023 13:04
Education, culture, youth and sports
June 2023

Parlament wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przepisów gwarantujących wysoką jakość staży w całej UE. W środę na sesji plenarnej przyjęto 404 głosami za, 78 przeciw, przy 130 wstrzymujących się, sprawozdanie wzywające Komisję do zaproponowania dyrektywy w sprawie wysokiej jakości staży i aktualizacji istniejących ram jakości staży.

14-06-2023 12:57
Climate change and the environment
June 2023

UE musi wzmocnić swoje bezpieczeństwo żywnościowe, autonomię i odporność sektora rolnego w kontekście pandemii COVID-19, wojny Rosji z Ukrainą i zmian klimatycznych. W rezolucji, przyjętej w środę 447 głosami do 142, przy 31 wstrzymujących się, Parlament stwierdził, że UE musi stać się mniej zależna od krajów trzecich i zdywersyfikować dostawy krytycznych produktów importowanych, takich jak nawozy, pasze i surowce.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

Sztuczna inteligencja ma być ukierunkowana na człowieka i godna zaufania, przy jednoczesnej ochronie zdrowia, bezpieczeństwa, praw podstawowych i demokracji przed jej szkodliwymi skutkami. W środę Parlament Europejski 499 głosami za, przy 28 przeciw i 93 wstrzymujących się, przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie aktu o sztucznej inteligencji. Teraz będzie prowadzić z państwami członkowskimi Unii negocjacje w sprawie ostatecznego jego kształtu.

14-06-2023 12:48
Climate change and the environment
June 2023

W środę Parlament zatwierdził nowe przepisy dotyczące projektowania, produkcji i zarządzania odpadami dla wszystkich typów baterii sprzedawanych w UE. Przy 587 głosach za, 9 przeciw i 20 wstrzymujących się, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących baterii i zużytych baterii. Nowe prawo uwzględnia rozwój technologiczny i przyszłe wyzwania w sektorze i obejmie cały cykl życia baterii, od projektu do wycofania z eksploatacji.

01-06-2023 12:31
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

W swojej najnowszej rezolucji Parlament wyraża poważne zaniepokojenie rozwojem sytuacji na Węgrzech w świetle zbliżającej się węgierskiej prezydencji w Radzie UE. Po środowej debacie plenarnej na temat sytuacji praworządności i praw podstawowych na Węgrzech oraz zamrożonych funduszy UE, tekst został przyjęty w czwartek (442 głosy za, 144 przeciw, przy 33 wstrzymujących się).