Nyheter

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

På onsdagen gav Europaparlamentet grönt ljus för nya regler om att företag måste minska sin negativa inverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Europaparlamentet godkände röster det nya direktivet om tillbörlig aktsamhet som man kommit överens om med ministerrådet. Företagen måste nu tillsammans med sina partner i både tidigare och senare led, alltså inom leverans, produktion och distribution, avlägsna eller mildra den negativa inverkan de har på de mänskliga rättigheterna och miljön.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

På onsdagen godkände ledamöterna nya regler som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetare. De nya reglerna, som Europaparlamentet och rådet enades om i februari och som antogs med 554 röster för, 56 röster emot och 24 nedlagda röster, syftar till att säkerställa att plattformsarbetares anställningsstatus klassificeras på ett korrekt sätt och att falskt egenföretagande korrigeras.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

På onsdagen antog Europaparlamentet nya regler som ska göra förpackningar hållbarare och minska förpackningsavfallet i EU. Förordningen tar itu med det ständigt växande avfallet, harmoniserar reglerna för den inre marknaden och främjar den cirkulära ekonomin. Den antogs med 476 röster för. Reglerna, som parlamentet preliminärt har kommit överens om med rådet, omfattar flera mål för minskning av förpackningar.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

De nya reglerna stärker rätten till reparation. Målet är att minska avfallet och stärka reparationsbranschen genom enklare och kostnadseffektivare reparation. På tisdagen antog parlamentet direktivet om den så kallade rätten till reparation för konsumenter, med 584 röster för, 3 emot och 14 nedlagda röster. Reglerna klargör tillverkarnas skyldigheter att reparera varor och uppmuntra konsumenterna att förlänga en produkts livscykel genom reparation.

23-04-2024 13:57
EU in the World
April II 2024

På tisdagen antog ledamöterna med 563 röster för, 7 röster emot och 17 nedlagda röster en lag som utökar omfattningen åtgärder för att bekämpa och förebygga människohandel och bättre stödja offren för denna kriminella verksamhet. Förutom arbetskraftsexploatering och sexuell exploatering kriminaliserar den nya lagen även tvångsäktenskap, olaglig adoption och utnyttjande av surrogatmoderskap på EU-nivå.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

På torsdagen antog Europaparlamentet tio lagtexter för att reformera europeisk migration och asylpolitik i enlighet med överenskommelsen med EU-länderna från december. För att hjälpa de EU-länder där migrationen är som störst måste de andra länderna välja mellan att omplacera asylsökande till deras territorium, ge ekonomiska bidrag eller tillhandahålla operativt och tekniskt stöd.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

På onsdagen godkände Europaparlamentet rättsakten om artificiell intelligens. Den ska göra AI säker att använda och ser till så att grundläggande rättigheter respekteras. Syftet är att skydda de grundläggande rättigheterna, demokratin, rättsprincipen och miljöhållbarheten från AI-system med hög risk. Samtidigt främjas innovation och EU:s ledande position på området. Det fastställs krav på AI med tanke på dess potentiella risker och inverkan.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

På onsdagen gav Europaparlamentet klartecken till en ny lag som ska skydda EU:s journalister och medier från politisk och ekonomisk inblandning. Enligt den nya lagen, som antogs med 464 röster för, 92 röster emot och 65 nedlagda röster, måste EU-länderna skydda mediernas oberoende och förbjuda alla former av inblandning i redaktionella beslut.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

På tisdagen antog parlamentet en plan för att minska energiförbrukningen i och växthusgasutsläppen från byggnader. Parlamentet och rådet hade redan tidigare kommit överens om planen. Tanken med den föreslagna omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda är att rejält minska växthusgasutsläppen och energiförbrukningen i EU:s byggsektor till 2030 och göra den klimatneutral till 2050. De byggnader som har lägst energiprestanda ska också renoveras.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Ledamöterna har godkänt en långsiktig finansiering för Ukraina, en plattform för strategisk teknik och de stora förändringar i EU:s flerårsbudget som detta medför. På tisdagen godkände Europaparlamentet översynen av EU:s långtidsbudget. I den ingår nu Ukrainafaciliteten på 50 miljarder euro och den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP), vars syfte är att göra EU mer strategiskt oberoende och att främja innovation.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Målen i EU:s nya lag är att återställa minst 20 procent av EU:s land- och havsområden senast 2030 och alla ekosystem som behöver restaureras senast 2050. EU:s lag om restaurering av natur är en överenskommelse med medlemsländerna som ska återställa skadade ekosystem i alla EU-länder, göra så att EU når sina mål både för klimatet och den biologiska mångfalden, samt stärka livsmedelstryggheten.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

För att vi ska få ett hållbarare och mer motståndskraftigt livsmedelssystem stöder parlamentarikerna en förenklad process för NGT-växter som är likvärdiga med traditionella växter. Parlamentet har antagit sin ståndpunkt om EU-kommissionens förslag om ny genomisk teknik (NGT) som förändrar en organisms genetiska material. Detta skedde med 307 röster för, 263 röster emot och 41 nedlagda röster, och ledamöterna är nu redo att inleda förhandlingar med medlemsländerna.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Parlamentet har gett grönt ljus åt ett direktiv som ska förbättra produktmärkningen och förbjuda vilseledande miljöpåståenden. Direktivet antogs på onsdagen med 593 röster för, 21 emot och 14 nedlagda röster. Det ska skydda konsumenterna från vilseledande marknadsföringsmetoder och hjälpa dem att göra bättre inköpsval. För att uppnå detta ska otillbörliga marknadsföringsmetoder som grönmålning och planerat åldrande för varor föras upp på EU:s lista över förbjudna affärsmetoder.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

På tisdagen gav Europaparlamentet grönt ljus för planerna på att stärka EU:s försörjning av strategiska råvaror. Den nya lagen om kritiska råvaror ska göra EU mer konkurrenskraftigt och mindre beroende genom minskad byråkrati, mer innovation längs hela värdekedjan och stöd till små och medelstora företag. Den ska också främja forskning, nya alternativa material och en miljövänligare gruvdrift och produktion.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

På onsdagen antog parlamentet sin ståndpunkt om nya EU-regler för förpackningar. Regelverket syftar till att hantera det ständigt växande avfallet och främja återanvändning och återvinning. Minska antalet förpackningar, begränsa vissa typer och förbjud användningen av ”evighetskemikalier” Förutom de övergripande målen som föreslås i förordningen om att minska mängden förpackningar vill ledamöterna fastställa specifika mål för att minska mängden.plastförpackningar

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Parlamentet har antagit sin förhandlingsposition om att stärka rätten till reparation och minska masskonsumtionens miljöpåverkan. På tisdagen antog Europaparlamentet sin ståndpunkt om en starkare ”rätt till reparation” för konsumenter, med 590 röster för, 15 emot och 15 nedlagda röster. Tanken med lagförslaget är att uppmuntra till en hållbarare konsumtion genom att göra det enklare att reparera defekta varor, minska avfallet och stödja reparationssektorn.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

Som svar på de allt större hoten mot mediefriheten och branschens livskraft antog ledamöterna sin ståndpunkt om en lag som ska stärka insynen i och oberoendet för medierna i EU. I sin ståndpunkt om mediefrihetsakten, som antogs på tisdagen med 448 röster för, 102 röster emot och 75 nedlagda röster, vill Europaparlamentet att medlemsländerna ska säkerställa mediemångfald och skydda mediernas oberoende från statlig, politisk, ekonomisk och privat inblandning.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Det nya handelsinstrumentet är först och främst tänkt att verka avskräckande, men ger också EU möjlighet att bekämpa ekonomiskt tvång med egna motåtgärder. Europaparlamentet godkände på tisdagen ett nytt handelsinstrument för att ge EU möjlighet att – i enlighet med internationell rätt och som en sista utväg – införa motåtgärder om EU eller något EU-land utsätts för ekonomisk utpressning från främmande makt som vill påverka en specifik policy eller ståndpunkt.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Parlamentet röstade på tisdagen för att få fart på utbyggnaden av förnybar energi, i linje med den gröna given och REPowerEU. Uppdateringen av direktivet om förnybar energi, som parlamentet och ministerrådet redan enats om, ökar andelen förnybar energi i EU:s slutliga energiförbrukning till 42,5 procent fram till 2030. EU-länderna bör satsa på att uppnå 45 procent.

13-07-2023 12:37
Climate change and the environment
July 2023

På torsdagen godkände Europaparlamentet planer på att öka EU:s produktion av ammunition och missiler för att hantera den rådande bristen.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

Ledamöterna vill stärka den europeiska hälsounionen och de nationella hälso- och sjukvårdssystemens motståndskraft mot framtida utmaningar. Under ett års tid har Europaparlamentets särskilda utskott för coronapandemin, COVI-utskottet, analyserat krisens effekter, utvärderat EU-åtgärdernas och de nationella insatsernas effektivitet och utfärdat särskilda rekommendationer för att åtgärda luckor och svagheter.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

EU måste ha återställningsåtgärder på plats senast 2030 som täcker minst 20 procent av dess land- och havsområden, anser ledamöterna. Efter en debatt på tisdagen antog parlamentet i dag sin ståndpunkt om EU:s lag om återställande av natur med 336 röster för, 300 röster emot och 13 nedlagda röster. En omröstning om att förkasta kommissionens förslag gick inte igenom (312 röster för, 324 röster emot och 12 nedlagda röster).

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

På tisdagen godkände Europaparlamentet planer som fastställer nya energibesparingsmål för 2030, som en del av den europeiska gröna given. Den nya lagen, som Europaparlamentets förhandlare redan nått en informell överenskommelse med rådet om, kommer att fastställa energibesparingsmål för både primär och slutlig energiförbrukning i EU. EU-länderna måste tillsammans säkerställa en minskning av energiförbrukningen med minst 11,7 procent på EU-nivå senast 2030.

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

På tisdagen antog parlamentet en plan som ska säkra EU:s försörjning av halvledare genom att öka produktion och innovation samt genom att inrätta nödåtgärder mot halvledarbrist. Den nya lagen syftar till att skapa en fördelaktig miljö för investeringar i halvledare inom EU. Detta ska göras genom att påskynda tillståndsförfaranden och erkänna halvledarteknikens kritiska betydelse genom en så kallad ”stadga om största nationella betydelse”.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

Ledamöterna har godkänt nya regler för fler stationer med alternativa bränslen för person- och lastbilar, lättare laddning av elbilar och renare marina bränslen. De nya reglerna är delar i det så kallade 55-procentspaketet, EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Syftet är att minska koldioxidutsläppen från transporter. Mer lättanvända laddstationer

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Parlamentet vill stärka skyddet för journalister och aktivister i EU mot ogrundade och kränkande rättegångar som syftar till att tysta dem. På tisdagen godkändes i plenum ett förslag till lagstiftning som ska skydda journalister, medieorganisationer, människorättsförsvarare, aktivister, forskare och konstnärer från munkavlerättegångar i EU, det vill säga rättegångar där syftet är att skrämma och straffa.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

Syftet med reglerna är att främja en människocentrerad och pålitlig AI, att skydda människors hälsa och säkerhet, grundrättigheter, men också demokratin från AI:ns skadliga effekter. På onsdagen antog Europaparlamentet sin förhandlingsposition om rättsakten om artificiell intelligens inför förhandlingarna med EU-länderna om lagens slutgiltiga utformning. Förhandlingspositionen antogs med 499 röster för, 28 emot och 93 nedlagda röster.

14-06-2023 12:48
Climate change and the environment
June 2023

På onsdagen gav Europaparlamentet sitt slutliga klartecken till nya regler för utformning, produktion och avfallshantering av alla typer av batterier som säljs i EU. Med 587 röster för, 9 röster emot och 20 nedlagda röster godkände ledamöterna en preliminär överenskommelse med EU-ländernas representanter i rådet om att se över EU:s regler om batterier och förbrukade batterier.

01-06-2023 12:30
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

Parlamentet vill se en samordnad strategi för att öka EU:s motståndskraft mot utländsk inblandning och informationsmanipulation inför EU-valet 2024. Utländsk inblandning, desinformation och angrepp mot demokratin kommer sannolikt att öka i omfattning och bli mer sofistikerade när kampanjerna inför EU-valet i juni 2024 drar i gång. Det menar det särskilda utskottet om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation.

01-06-2023 12:10
A stronger economy, social justice and jobs
May II 2023

EU-parlamentti hyväksyi kantansa uusiin sääntöihin, joiden myötä ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset on huomioitava yritystoiminnassa. Uusien sääntöjen mukaan yritysten on selvitettävä toimintansa kielteiset vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, jotka liittyvät esimerkiksi lapsityövoiman käyttöön, orjuuteen, työvoiman hyväksikäyttöön, saastumiseen tai luontokatoon, ja tarvittaessa estettävä tai lievennettävä niitä.

01-06-2023 11:51
EU in the World
May II 2022

På torsdagen ställde sig Europaparlamentet bakom ett lagförslag om att öka den europeiska produktionen av ammunition och missiler.

11-05-2023 12:24
Climate change and the environment
March I 2023

På torsdagen ställde sig parlamentet bakom ett lagförslag som ska förbättra märkningen av produkter, öka deras hållbarhet och sätta stopp för vilseledande påståenden.

09-05-2023 12:36
Climate change and the environment
May I 2023

På tisdagen antog Europaparlamentet sin ståndpunkt om en ny lag för att minska metanutsläppen från energisektorn. Syftet är att nå EU:s klimatmål och förbättra luftkvaliteten.

19-04-2023 12:29
Climate change and the environment
April 2023

I kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald måste nu företag se till att produkter som säljs i EU varken har orsakat avskogning eller skogsförstörelse.

18-04-2023 12:18
Climate change and the environment
April 2023

Parlamentet har antagit en reform av EU:s system för utsläppshandel som också innefattar luftfart och sjöfart, en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och en ny social klimatfond. På tisdagen godkände Europaparlamentet överenskommelserna med EU-länderna från slutet av 2022 om flera viktiga rättsakter som ingår i 55-procentspaketet. Det här är EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, i linje med EU:s klimatlag.

30-03-2023 11:51
A stronger economy, social justice and jobs
March II 2023

Enligt ny lagstiftning måste företag i EU lämna ut information som gör det lättare för anställda att jämföra sina löner och avslöja om det finns löneskillnader mellan könen.

14-03-2023 13:02
Climate change and the environment
March I 2023

På tisdagen antog Europaparlamentet ett förslag till åtgärder för att öka renoveringstakten och minska energikonsumtionen och växthusgasutsläppen.

14-03-2023 12:25
Climate change and the environment
March I 2023

I den nya förordningen om ansvarsfördelning minskas EU-ländernas högsta tillåtna utsläppsnivå av växthusgaser från transporter, byggnader och jordbruk till 2030.

14-02-2023 12:54
Climate change and the environment
February II 2023

Parlamentet godkänner REPowerEU-åtgärder i de nationella planerna för att minska beroendet av ryska fossila bränslen, snabba på den gröna omställningen och ta itu med energifattigdomen.

02-02-2023 11:26
A stronger economy, social justice and jobs
March I 2023

På torsdag godkände Europaparlamentet beslutet att inleda förhandlingar om nya regler för att förbättra villkoren för arbetstagare på digitala plattformar.

22-11-2022 13:05
Values and rights, rule of law, security
November II 2022

Senast i juli 2026 måste alla stora börsnoterade företag i EU få in fler kvinnor i företagsledningen.

04-10-2022 12:09
Health
October I 2022

Parlamentet godkänner nya åtgärder som stärker EU:s förmåga att förebygga och kontrollera utbrott av smittsamma sjukdomar och hantera folkhälsohot över gränserna.

14-09-2022 13:17
A stronger economy, social justice and jobs
September 2022

Minimilöner i alla EU-länder ska ge anständiga levnads- och arbetsvillkor, och medlemsländerna ska främja kollektiva löneförhandlingar.

05-07-2022 12:27
Digital transformation
July 2022

Nya EU-regler ställer tuffa krav på onlineföretag på en öppen och konkurrenskraftig digital marknad.

09-06-2022 12:47
European democracy
June I 2022

På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution som uppmanar EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet att inleda processen för att revidera EU-fördragen. Mot bakgrund av de många pågående och nyligen inträffade internationella kriserna använde ledamöterna sin rätt att uppmana till ändringar av EU:s fördrag, bland annat genom att: reformera omröstningsförfarandena i rådet för att öka EU:s handlingsförmåga, bland annat genom att övergå från enhällighet till kvalificerad majoritet.

19-05-2022 12:55
EU in the World
May II 2022

Parlamentet efterlyser ytterligare finansiering för att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina, bland annat genom att beslagta ryska oligarkers tillgångar och införa nya EU-medel.

04-05-2022 13:51
European democracy
May I 2022

Europaparlamentet ställer sig bakom de ambitiösa, medborgardrivna förslagen från plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid om att reformera EU i grunden.

03-05-2022 15:07
European democracy
May I 2022

Parlamentet har påbörjat reformen av EU:s vallag i syfte att omvandla de 27 separata valen med deras olika regler till ett enda EU-val.

03-05-2022 15:07
European democracy
May I 2022

Parlamentet har påbörjat reformen av EU:s vallag i syfte att omvandla de 27 separata valen med deras olika regler till ett enda EU-val.