Nieuws

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Woensdag heeft het Parlement nieuwe regels vastgesteld op grond waarvan bedrijven hun negatieve effecten op de mensenrechten en het milieu moeten beperken. Het Europees Parlement heeft in overeenstemming met de Raad de nieuwe “richtlijn inzake passende zorgvuldigheid” goedgekeurd met 374 stemmen vóór, 235 stemmen tegen en bij 19 onthoudingen.

25-04-2024 17:08
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Het Europees Parlement heeft een pakket wetten aangenomen dat de EU zal helpen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan te pakken. De nieuwe wetten zorgen ervoor dat mensen met een legitiem belang, waaronder journalisten, mediaprofessionals, maatschappelijke organisaties, bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties, onmiddellijke, ongefilterde, directe en vrije toegang krijgen tot informatie over uiteindelijke begunstigden.

25-04-2024 16:16
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

EP-leden gaven hun goedkeuring voor de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap. De nieuwe regels zullen een EU-brede gehandicaptenkaart instellen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap gelijke toegang hebben tot preferentiële voorwaarden, zoals goedkopere en gratis toegang, voorgang en toegang tot gereserveerde parkeerplaatsen.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Woensdag keurden de leden van het Europees Parlement nieuwe regels goed om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren. De nieuwe regels, waarover het Parlement en de Raad in februari overeenstemming hebben bereikt en die met 554 stemmen voor, 56 stemmen tegen en 24 onthoudingen zijn goedgekeurd, hebben tot doel ervoor te zorgen dat platformwerkers de juiste arbeidsstatus hebben en zullen schijnzelfstandigheid te corrigeren.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

Het Parlement heeft woensdag nieuwe maatregelen goedgekeurd voor duurzamere verpakkingen en minder verpakkingsafval in de EU. De verordening werd goedgekeurd met 476 stemmen vóór, en heeft tot doel de steeds groeiende hoeveelheid afval te bestrijden, de regels van de interne markt te harmoniseren en de circulaire economie te stimuleren. De regels zijn het resultaat van een voorlopig akkoord met de Raad en bevatten streefcijfers voor de vermindering van verpakkingen.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Met de nieuwe regels wordt het recht op reparatie versterkt, wat tot minder afval en gemakkelijkere en kosteneffectievere reparaties moet leiden. Dinsdag heeft het Parlement met 584 stemmen voor, 3 stemmen tegen en bij 14 onthoudingen zijn standpunt vastgesteld over de richtlijn voor de bevordering van het zogenoemde recht op reparatie voor consumenten. In de nieuwe regels worden de reparatieplichten voor fabrikanten verduidelijkt.

Trade-related policy options of a forced labour ban
23-04-2024 13:13
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Het Parlement heeft goedkeuring gegeven aan regels die de EU in staat stelt de verkoop, import en export te verbieden van goederen die met dwangarbeid zijn gemaakt. De lidstaten en de Commissie zullen verdachte goederen, toeleveringsketens en fabrikanten kunnen onderzoeken. Als wordt aangenomen dat een product met behulp van dwangarbeid is gemaakt, zal het niet langer mogelijk zijn om het op de EU-markt (ook online) te verkopen en zullen zendingen aan de grenzen van de EU worden onderschept.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Het EP heeft vandaag tien wetgevingsteksten aangenomen ter hervorming van het migratie- en asielbeleid, zoals in december met de EU-landen is overeengekomen. Om EU-landen die onder migratiedruk staan te helpen, zullen andere EU-landen bijdragen door asielzoekers of mensen die internationale bescherming genieten naar hun grondgebied te verplaatsen, financiële bijdragen te leveren of operationele en technische ondersteuning te bieden. Ook worden de Dublinregels bijgewerkt.

14-03-2024 10:23
Climate change and the environment
March 2024

Het Parlement heeft woensdag groen licht gegeven voor nieuwe EU-regels om de uitstoot van personenauto's, bestelwagens, bussen, vrachtwagens en aanhangers te verminderen.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Het Parlement heeft woensdag de AI-verordening goedgekeurd om de veiligheid en de naleving van de grondrechten te waarborgen en innovatie te stimuleren. De verordening, waarover na onderhandelingen met de EU-landen overeenstemming is bereikt in december 2023, werd door de EP-leden goedgekeurd met 523 stemmen voor. De nieuwe regels hebben tot doel de grondrechten, de democratie, de rechtsstaat en de milieuduurzaamheid te beschermen tegen AI-systemen met een hoog risico.

13-03-2024 15:26
Climate change and the environment
March 2024

Op woensdag heeft het Parlement voorstellen aangenomen om afval van voedsel en textiel in de hele EU beter te voorkomen en te verminderen. De EP-leden stellen hogere bindende afvalreductiedoelstellingen voor die uiterlijk op 31 december 2030 op nationaal niveau moeten worden gehaald — ten minste 20 % in de voedselverwerking en -productie (in plaats van 10 % voorgesteld door de Commissie) en 40 % per hoofd van de bevolking in de detailhandel, restaurants, voedseldiensten en huishoudens.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

De EP-leden hebben woensdag groen licht gegeven voor nieuwe wetgeving om journalisten en media in de EU te beschermen tegen politieke of economische inmenging. Op grond van de nieuwe regels, die werden goedgekeurd met 464 stemmen vóór, 92 stemmen tegen en bij 65 onthoudingen, worden de EU-landen verplicht de onafhankelijkheid van de media te beschermen en alle vormen van inmenging in redactionele beslissingen verboden.

Intro illegal workers focus
13-03-2024 13:39
A stronger economy, social justice and jobs
March 2024

De hervorming van het EU-douanewetboek brengt veranderingen aan de manier waarop de douaneautoriteiten werken, samenwerken met handelaren en goederen beheren die mensen online bestellen. Het douanewetboek van de EU moet grondig worden herzien vanwege de exponentiële groei van internethandel en vele nieuwe productnormen, verboden, verplichtingen en sancties die de EU de afgelopen jaren heeft ingevoerd.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Op dinsdag heeft het EP plannen aangenomen, die al met de Raad waren overeengekomen, om het energieverbruik en de uitstoot in de gebouwensector te verminderen. De voorgestelde herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen is erop gericht de broeikasgasuitstoot en het energieverbruik in de gebouwensector van de EU uiterlijk in 2030 sterk te verminderen en de sector op zijn laatst in 2050 klimaatneutraal te maken.

Eco-friendly, biodegradable, climate-neutral… 
  
In recent years, many corporations have overstated or misrepresented their green credentials, often misleading consumers with exaggerated environmental or durability claims. So much so that the practice gave rise to the term ‘greenwashing’. 
  
Parliament has voted to outlaw greenwashing and make durability information clear and easily accessible to consumers.  
     
Find out more in our short explainer video.
12-03-2024 14:52
Climate change and the environment
March 2024

Het Parlement heeft zijn standpunt vastgesteld over de invoering van een controlesysteem voor milieuclaims om burgers te beschermen tegen misleidende advertenties. De “groene claims” regels zouden bedrijven verplichten om bewijsmateriaal over hun milieumarketingclaims in te dienen voordat ze producten mogen adverteren als “biologisch afbreekbaar”, “minder vervuilend”, “waterbesparemd” of “biogebaseerde inhoud”.

Hand holding in the palm a virtual ball connected to smaller bubbles each of them with the icon of a digital service. Concept of digital services.
29-02-2024 16:05
Digital transformation
February II 2024

Het nieuwe kader voor digitale identiteit biedt burgers digitale toegang tot belangrijke overheidsdiensten in EU-landen. Volgens de verordening, die donderdag is aangenomen en al is overeengekomen met de EU-ministers, zal deze digitale portemonnee burgers in staat stellen zich online te identificeren en te authenticeren zonder hun toevlucht te hoeven nemen tot commerciële aanbieders — een praktijk die vragen over vertrouwen, veiligheid en privacy oproept.

Workshop on 'New avenues for the Commission Rule of Law report: From reporting to enforcing the Rule of Law and Union values',
29-02-2024 15:13
Values and rights, rule of law, security
February II 2024

EP-leden waarschuwen voor democratische achteruitgang in veel lidstaten en bekritiseren passiviteit van de Commissie bij het waarborgen van de waarden van de EU. In de beoordeling van het verslag over de rechtstaat van 2023 van de Europese Commissie, die in januari werd goedgekeurd door de Commissie Burgerlijke Vrijheden, benoemt het Parlement een aantal concrete positieve ontwikkelingen, zoals de huidige inspanningen van de Poolse regering om de rechtstaat en mediavrijheid te versterken.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Het EP geeft groen licht voor langetermijnsteun voor Oekraïne, het STEP en de daaraan verbonden grote wijzigingen aan de meerjarenbegroting van de EU. Dinsdag heeft het Parlement zijn goedkeuring gegeven voor de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK), de langetermijnbegroting van de EU. Deze herziening omvat de faciliteit voor Oekraïne van 50 miljard euro en het zogenoemde platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP).

MEPs adopt revised rules governing shipments of waste ©Parilov/AdobeStock
27-02-2024 16:40
EU in the World
February II 2024

Dinsdag heeft het Parlement geactualiseerde EU-procedures en controlemaatregelen voor afvaltransporten goedgekeurd. Met 587 stemmen voor, 8 stemmen tegen en bij 33 onthoudingen, keurden de Europarlementariërs de overeenkomst met de Raad goed die tot doel heeft het milieu en de menselijke gezondheid beter te beschermen en tegelijkertijd bij te dragen aan de EU-doelstellingen op het gebied van circulaire economie en zero-waste.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Op grond van de nieuwe wet moet de EU uiterlijk in 2030 minstens 20 % van het land en de zee herstellen en uiterlijk in 2050 alle aangetaste ecosystemen. Dankzij de natuurherstelwet van de EU, die reeds werd overeengekomen met de EU-landen, zullen aangetaste ecosystemen in alle EU-landen worden hersteld. De nieuwe wetgeving moet ook helpen de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de EU te verwezenlijken en de voedselzekerheid te verbeteren.

Fact vs Fake
27-02-2024 14:09
Digital transformation
February II 2024

De nieuwe regels moeten het vertrouwen van de burgers in verkiezingscampagnes vergroten en desinformatie en buitenlandse inmenging helpen bestrijden. Dinsdag nam het Parlement nieuwe regels aan over transparantie en doelgerichtheid van politieke reclame, die verkiezings- en referendumcampagnes transparanter en beter bestand tegen inmenging zullen maken. De nieuwe regels zullen politieke advertenties reguleren, met name onlineadvertenties.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Het EP wil een eenvoudiger proces voor NGT-planten die gelijkwaardig zijn aan traditionele planten, maar strengere regels voor andere planten. Het Parlement heeft zijn standpunt bepaald voor de onderhandelingen met de EU-landen over het voorstel van de Commissie over nieuwe genomische technieken (NGT’s). Dat zijn technieken waarmee het genetisch materiaal van een organisme wordt gewijzigd. Het voorstel werd goedgekeurd met 307 stemmen vóór, 263 tegen en bij 41 onthoudingen.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Het Parlement heeft een richtlijn goedgekeurd die de etikettering van producten moet verbeteren en het gebruik van misleidende milieuclaims moet verbieden. De richtlijn moet consumenten beschermen tegen misleidende marketingpraktijken en hen helpen betere aankoopkeuzes te maken. Om dit doel te bereiken, wordt een aantal problematische marketinggewoonten rond greenwashing en de vroegtijdige veroudering van goederen toegevoegd aan de EU-lijst met verboden handelspraktijken.

Green earth with the icon of Environment for environmental, social and governance, Reduce CO2 emission, and Net zero Greenhouse gas emissions target. Climate neutral long term strategy.
16-01-2024 16:19
Climate change and the environment
January 2024

16-01-2024 - Dinsdag keurde het Parlement nieuwe regels goed om de uitstoot van sterke broeikasgassen te minimaliseren, in overeenstemming met de EU- en wereldwijde klimaatdoelstellingen.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Dinsdag gaf het Parlement definitief groen licht voor plannen om de voorziening van strategische grondstoffen van de EU te stimuleren. De verordening kritieke grondstoffen is bedoeld om de EU concurrerender en onafhankelijker te maken. Dat moet gebeuren door de administratieve rompslomp te verminderen, innovatie in de hele waardeketen te bevorderen, en kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Op woensdag nam het Parlement zijn standpunt aan over nieuwe EU-regels voor verpakkingen om de groeiende afvalstapel aan te pakken en hergebruik en recyclen te stimuleren. Minder verpakkingen en verbod op gebruik van schadelijke chemische stoffen Naast de algemene streefcijfers voor de vermindering van verpakking die de nieuwe regels voorstellen (5 % tegen 2030, 10 % tegen 2035 en 15 % tegen 2040), pleiten de leden voor specifieke doelstellingen om plastic verpakkingen te verminderen.

21-11-2023 14:22
Climate change and the environment
November II 2023

De leden van het EP zijn klaar om gesprekken te beginnen met EU-lidstaten over nieuwe maatregelen om de CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen. De Europarlementariërs willen strenge doelstellingen voor de vermindering van de CO2-emissies voor middelzware en zware vrachtwagens, inclusief werkvoertuigen (zoals vuilniswagens of betonmixers) en bussen. De doelstellingen zouden een 45% afname zijn voor de periode 2030-2034, 65% voor 2035-2039 en 90% vanaf 2040.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Het Parlement heeft zijn onderhandelingsstandpunt ingenomen over maatregelen voor een sterker recht op reparatie en minder milieugevolgen van massaconsumptie. Dinsdag heeft het Parlement zijn standpunt vastgesteld over een versterkt “recht op reparatie” voor de consument. Het voorstel is bedoeld om duurzamere consumptie te bevorderen. Zo moet het makkelijker worden om defecte producten te laten repareren, afval te verminderen en de reparatiesector te ondersteunen.

09-11-2023 11:47
Climate change and the environment
November I 2023

Het Parlement heeft donderdag zijn onderhandelingsstandpunt over de herziening van de EU-regels voor typegoedkeuring en markttoezicht voor motorvoertuigen (Euro 7) aangenomen met 329 stemmen voor en 230 tegen, bij 41 onthoudingen. De nieuwe verordening zal de huidige grenswaarden voor uitlaatemissies updaten en nieuwe maatregelen invoeren om de emissies van banden en remmen te verminderen en de duurzaamheid van batterijen te vergroten.

yellow flower in grass next to paper with text green bonds
05-10-2023 13:48
A stronger economy, social justice and jobs
October I 2023

Europarlementariërs hebben donderdag een nieuwe vrijwillige norm aangenomen voor het gebruik van een ‘Europese groene obligatie’ label, de eerste in zijn soort ter wereld. De verordening, aangenomen met 418 stemmen voor, 79 tegen en 72 onthoudingen, stelt uniforme normen vast voor uitgevende instellingen die de benaming ‘Europese groene obligatie’ of ‘EuGB’ willen gebruiken voor de marketing van hun obligatie.

Industrial and factory waste water discharge pipe into the canal and sea, dirty water pollution
05-10-2023 12:24
Climate change and the environment
October I 2023

Donderdag heeft het Parlement een standpunt aangenomen over nieuwe regels voor de verzameling, behandeling en lozing van stedelijk afvalwater om milieu en gezondheid beter te beschermen. Het verslag werd aangenomen met 420 stemmen voor, 62 tegen en 84 onthoudingen. De EP-leden willen dat gezuiverd afvalwater afkomstig van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties op grotere schaal gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld in industriële processen en verwarmings- en koelsystemen.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

EP neemt standpunt in over regels voor transparantere en onafhankelijkere media in de EU, na groeiende bedreigingen voor de vrijheid en levensvatbaarheid ervan. Het Europees Parlement heeft op dinsdag zijn standpunt ingenomen over de Europese verordening mediavrijheid. Het Parlement wil de lidstaten ertoe verplichten de mediapluriformiteit te waarborgen en de mediaonafhankelijkheid te beschermen tegen politieke, economische, particuliere of overheidsinmenging.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Het Parlement heeft dinsdag een nieuw handelsinstrument goedgekeurd, met 578 stemmen vóór, 24 tegen en bij 19 onthoudingen. Het doel is ervoor te zorgen dat de EU in overeenstemming met het internationaal recht en als laatste redmiddel kan reageren mocht een lidstaat of de EU als geheel te maken hebben met economische chantage door een niet-EU-land dat invloed probeert uit te oefenen op een specifieke beleidsmaatregel of een specifiek standpunt.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Donderdag hebben de EP-leden hun standpunt aangenomen over de levering van strategische grondstoffen. De wet inzake kritieke grondstoffen is bedoeld om de EU beter concurrerend en autonomer te maken. Het zal administratieve rompslomp verminderen, innovatie in de hele waardeketen bevorderen, kmo’s ondersteunen en onderzoek en de ontwikkeling van alternatieve materialen en milieuvriendelijkere mijnbouw- en productiemethoden stimuleren.

13-09-2023 15:00
Climate change and the environment
September 2023

Het Parlement heeft vandaag zijn standpunt vastgesteld over een herziene wet ter verbetering van de luchtkwaliteit in de EU voor een schoon en gezond milieu voor de Europese burgers. 363 EP-leden stemden voor, 226 tegen en 46 onthielden zich van een stemming die strengere 2035-grens- en streefwaarden vaststelt voor verschillende verontreinigende stoffen, waaronder zwevende deeltjes (PM2,5, PM10), NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide) en O3 (ozone).

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Het Parlement heeft dinsdag gestemd om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, in overeenstemming met de Green Deal en de REPowerEU-plannen. De EP-leden en de Raad waren het al eens over een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED), waarmee het aandeel hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik van de EU wordt opgevoerd tot 42,5 procent. Deze doelstelling moet uiterlijk in 2030 worden bereikt. De EU-landen moeten streven naar een aandeel van 45 procent.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

Donderdag heeft het Parlement plannen goedgekeurd om de productie van munitie en raketten in de EU te verhogen om het bestaande tekort aan te pakken.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

De EP-leden willen de Europese gezondheidsunie en de veerkracht van de nationale zorgstelsels versterken met het oog op toekomstige uitdagingen. De Bijzondere Commissie COVID-19-pandemie (COVI) van het Europees Parlement heeft afgelopen jaar de gevolgen van de crisis geanalyseerd, de doeltreffendheid van nationale en EU-maatregelen geëvalueerd, en specifieke aanbevelingen gedaan om lacunes in en zwakke punten van deze maatregelen aan te pakken.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

De EU moet tegen 2030 herstelmaatregelen hebben genomen voor ten minste 20% van haar land- en zeegebieden, zeggen EP-leden. Na een debat op dinsdag heeft het Parlement vandaag zijn standpunt over de EU-natuurherstelwet bepaald met 336 stemmen voor en 300 tegen, bij 13 onthoudingen. Een stemming om het voorstel van de Commissie te verwerpen werd afgewezen (312 stemmen tegen 324 en 12 onthoudingen).

dark blue color, space, two hands, the hand of the left holds a growing plant, the hand on the right holds the planet Earth
12-07-2023 12:12
Climate change and the environment
July 2023

Het EP heeft overeenstemming bereikt over nieuwe regels voor ecologisch ontwerp om van duurzame producten de norm te maken in de EU, voorafgaand aan de onderhandelingen met de Raad.

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

EP-leden hebben plannen goedgekeurd, die samen met de Raad zijn besloten, waarin nieuwe energiebesparingsdoelstellingen voor 2030 worden vastgesteld. De wet stelt energiebesparingsdoelstellingen vast voor zowel het primaire als het eindverbruik van energie in de EU. De lidstaten moeten gezamenlijk zorgen voor een vermindering van het energieverbruik met ten minste 11,7% op EU-niveau tegen 2030 (ten opzichte van de voorspellingen van het referentiescenario 2020).

11-07-2023 14:11
Climate change and the environment
April 2023

Het Parlement heeft zijn onderhandelingsstandpunt aangenomen voor regels om vervuiling te verminderen en grote agro-industriële installaties in een groene richting te sturen.

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

Plannen om de levering van halfgeleiders in de EU veilig te stellen en noodmaatregelen tegen tekorten vast te stellen zijn dinsdag door het Parlement goedgekeurd. De nieuwe wet, waarover het Parlement en de Raad reeds overeenstemming hebben bereikt, heeft tot doel een gunstig klimaat te scheppen voor investeringen in halfgeleiders in Europa, door de vergunningsprocedures te verseneller en het cruciale belang ervan te erkennen via een zogenaamd statuut van "hoogste nationale betekenis”.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

Het EP heeft regels goedgekeurd voor meer alternatieve laadstations voor auto’s en vrachtwagens, eenvoudig opladen en schonere brandstoffen voor de zeevaart. De nieuwe regels zijn onderdeel van het “Fit for 55”-pakket voor 2030, het plan van de EU om de broeikasgasuitstoot uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De regels zijn bedoeld om het vervoer koolstofvrij te maken.

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Het Parlement wil journalisten en activisten in de EU beter beschermen tegen ongegronde en onrechtmatige rechtszaken om hen het zwijgen op te leggen. Journalisten, mediaorganisaties, mensenrechtenverdedigers, activisten, onderzoekers en kunstenaars in de EU krijgen bescherming tegen strategische rechtszaken tegen publieke participatie (SLAPP’s), die tot doel hebben hen te intimideren en te bestraffen. Daarover keurde het Parlement afgelopen dinsdag ontwerpwetgeving goed.

Not in employment, education or training (neet), young people in Europe are struggling to get a foot on the ladder. MEPs organised a forum to address the growing crisis of youth unemployment.
14-06-2023 13:04
Education, culture, youth and sports
June 2023

Het Parlement dringt er bij de Commissie op aan wetgeving voor te stellen om de kwaliteit van stages in de hele EU te waarborgen. Op woensdag heeft de plenaire vergadering een verslag goedgekeurd waarin de Commissie wordt verzocht een richtlijn inzake kwaliteitsstages voor te stellen. Volgens EP-leden moeten er in de nieuwe richtlijn minimumkwaliteitsnormen worden vastgesteld, met inbegrip van regels over de duur van stages, compensatie en toegang tot sociale bescherming.

14-06-2023 12:57
Climate change and the environment
June 2023

De EU moet haar voedselzekerheid en de autonomie en veerkracht van haar landbouwsector versterken in het licht van de pandemie, de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en klimaatverandering. In een resolutie die woensdag met 447 stemmen tegen 142 en 31 onthoudingen is aangenomen, zegt het Parlement dat de EU minder afhankelijk moet worden van derde landen en het aanbod van cruciale productie-invoer zoals meststoffen, voer en grondstoffen moet diversifiëren.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

De regels moeten mensgerichte en betrouwbare AI bevorderen en de gezondheid, veiligheid, grondrechten en democratie beschermen tegen schadelijke gevolgen. Woensdag heeft het Europees Parlement zijn onderhandelingspositie over de wet op de artificiële intelligentie vastgesteld met 499 stemmen vóór, 28 tegen en bij 93 onthoudingen. Nu kunnen de onderhandelingen met de EU-lidstaten over de definitieve vorm van de wet van start gaan.

14-06-2023 12:48
Climate change and the environment
June 2023

Woensdag keurde het Parlement nieuwe regels goed voor het ontwerp, de productie en het afvalbeheer van alle soorten batterijen die in de EU worden verkocht. Met 587 stemmen voor, 9 tegen en 20 onthoudingen hebben EP-leden ingestemd met een akkoord met de Raad om de EU-regels inzake batterijen en afgedankte batterijen te herzien.

01-06-2023 12:30
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

Het EP pleit voor een gecoördineerde strategie om de EU en de EU-verkiezingen van 2024 te beschermen tegen buitenlandse inmenging en informatiemanipulatie. Volgens de EP-leden zullen buitenlandse inmenging, desinformatie en aanvallen op de democratie nog vaker voorkomen en geavanceerdere vormen aannemen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024.

01-06-2023 12:10
A stronger economy, social justice and jobs
May II 2023

Donderdag nam het Parlement zijn standpunt aan over nieuwe regels voor de integratie van mensenrechten- en milieu-impact in het bestuur van bedrijven. Bedrijven worden verplicht worden om de negatieve gevolgen van hun activiteiten op mensenrechten en het milieu, zoals kinderarbeid, slavernij, vervuiling of verlies van biodiversiteit, identificeren en waar nodig voorkomen of beperken.