Ajankohtaista

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona uudet säännöt, jotka velvoittavat yrityksiä puuttumaan niiden ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin. Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa sovitun uuden huolellisuusvelvoitetta koskevan yritysvastuudirektiivin äänin 374 puolesta. Direktiivi edellyttää, että yritykset sekä niiden koko toimitusketju estävät, lopettavat tai lieventävät kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksiaan niiden tuotanto- ja jakeluketjuissa.

25-04-2024 17:08
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Mepit hyväksyivät lakipaketin, jolla tehostetaan EU:n toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Uudet rahanpesulait takaavat viranomaisille, medialle, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille suoran ja täyden pääsyn kansallisiin tosiasiallisia omistajia koskeviin rekistereihin, jotka linkitetään toisiinsa EU-tasolla. Tämänhetkisten tietojen lisäksi rekistereissä on tietoja takautuvasti viiden vuoden ajalta.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Mepit hyväksyivät keskiviikkona uudet säännöt alustatalouden työntekijöiden työolojen parantamiseksi. Uusilla säännöillä, joista parlamentti ja neuvosto sopivat jo alustavasti helmikuussa, pyritään varmistamaan, että alustataloudessa työskentelevien asema määritellään oikein. Lisäksi sillä ns. valeyrittäjyyteen ja säännellään algoritmien käyttöä työpaikalla. Parlamentti hyväksyi direktiivin äänin 554 puolesta, 56 vastaan ja 24 tyhjää.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona uusia toimenpiteitä, joilla parannetaan pakkausten kestävyyttä ja vähennetään pakkausjätettä EU:ssa. Asetuksen tarkoituksena on torjua jatkuvasti kasvavaa jätemäärää, yhdenmukaistaa sisämarkkinasääntöjä ja edistää kiertotaloutta. Se hyväksyttiin äänin 476 puolesta. Säännöistä on sovittu alustavasti neuvoston kanssa. Niihin sisältyy pakkausten vähentämistavoitteita.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Euroopan parlamentin hyväksymillä uusilla säännöillä vahvistetaan kuluttajan korjauttamisoikeutta, pyritään vähentämään jätettä ja vahvistetaan korjausalaa. Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina direktiivin kuluttajien korjauttamisoikeudesta äänin 584 puolesta, 3 vastaan ja 14 tyhjää. Säännöillä selvennetään valmistajien velvoitteita korjata tavaroita. Lisäksi kannustetaan kuluttajia pidentämään tuotteen elinkaarta korjaamalla.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

Mepit hyväksyivät torstaina kaasumarkkinoiden uudistuksen, jolla helpotetaan uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen, kuten vedyn, käyttöönottoa EU:ssa. Kaasu- ja vetymarkkinoiden uudistuksella, joka koostuu direktiivistä ja asetuksesta, pyritään irtautumaan hiilestä EU:n energia-alalla ja tehostamaan uusiutuvien kaasujen ja vedyn tuotantoa ja integrointia kaasuverkkoon. Tavoitteena on turvata energiavarmuus geopoliittisista jännitteistä huolimatta ja hillitä samalla ilmastonmuutosta.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Torstaina hyväksytyn uudistuksen on tarkoitus tehdä EU:n sähkömarkkinoista vakaampia, vähentää päästöjä ja varmistaa hintojen kohtuullisuus. Uudistus, josta on päästy jo alustavaan sopuun jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa, hyväksyttiin äänin 433 puolesta, 140 vastaan ja 15 tyhjää (asetus) ja 473 puolesta, 80 vastaan ja 27 tyhjää (direktiivi). Niiden tarkoituksena on suojella kuluttajia hintavaihteluilta.

11-04-2024 15:50
Health
April I 2024

EU:n lääkelainsäädäntöä uudistetaan, jotta voitaisiin turvata lääkkeiden toimitusvarmuus, saatavuus ja edullisuus. Mepit haluavat määrittää myyntiluvan antamisesta laskettavan seitsemän ja puolen vuoden pakollisen dokumentaatiosuoja-ajan, jonka aikana muut yritykset eivät saa lääkkeen tuotetietoja käyttöönsä. Lisäksi he ehdottavat kahden vuoden markkinointisuoja-aikaa, jonka aikana rinnakkaisvalmisteita tai biosimilaarilääkkeitä ei saa myydä.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään kymmenen säädöstä, joilla uudistetaan EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa EU-maiden kanssa joulukuussa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jotta voidaan auttaa muuttopaineen alaisia EU-maita, muiden jäsenmaiden täytyy valita, siirtävätkö ne turvapaikanhakijoita alueelleen, antavatko ne rahallista tukea vai antavatko ne operatiivista ja teknistä tukea.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona tekoälysäädöksen, jolla edistetään innovointia ja taataan, että tekoäly on turvallista ja perusoikeuksien mukaista. Tavoitteena on suojella perusoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ympäristön kestävyyttä suuririskiseltä tekoälyltä, edistää innovointia ja tehdä unionista alan johtava toimija. Säännöissä vahvistetaan tekoälyä koskevat velvoitteet, jotka perustuvat sen mahdollisiin riskeihin ja vaikutustasoon.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Mepit hyväksyivät keskiviikkona uuden säädöksen, jolla EU:n toimittajia ja tiedotusvälineitä suojellaan poliittiselta ja taloudelliselta häirinnältä. Uusi säädös hyväksyttiin äänin 464 puolesta, 92 vastaan ja 65 tyhjää. Säädös velvoittaa jäsenvaltiot suojelemaan tiedotusvälineiden riippumattomuutta ja kieltää kaikenlaisen puuttumisen toimituksellisiin päätöksiin.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Mepit hyväksyivät tiistaina neuvoston kanssa jo sovitun lain, jolla vähennetään rakennusten energiankulutusta ja päästöjä. Ehdotetulla rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistuksella pyritään vähentämään merkittävästi EU:n rakennusalan kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on tehdä rakennussektorista ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tarkoituksena on myös peruskorjata enemmän energiatehokkuudeltaan heikoimpia rakennuksia.

12-03-2024 15:19
Climate change and the environment
March 2024

Uusilla EU-säännöillä pyritään leikkaamaan teollisuuden sekä suurten sika- ja siipikarjatilojen päästöjä, jotka vaikuttavat ilmaan, veteen ja maaperään. Euroopan parlamentti on hyväksynyt neuvoston kanssa saavutetun alustavan sovun teollisuuden päästöjä koskevasta direktiivistä äänin 393-173 (49 tyhjää). Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös säädös teollisuuden päästöportaalista äänin 506-82 (25 tyhjää).

Hand holding in the palm a virtual ball connected to smaller bubbles each of them with the icon of a digital service. Concept of digital services.
29-02-2024 16:05
Digital transformation
February II 2024

Euroopan parlamentti hyväksyi lain digitaalisesta henkilöllisyyskehyksestä ja lompakosta, joilla taataan pääsy julkisiin palveluihin digitaalisesti kaikkialla EU:ssa. Eurooppalainen identiteettikehys ja -lompakko mahdollistavat sähköisen tunnistautumisen ja henkilöllisyyden osoittamisen EU-alueella turvallisesti ilman yksityisen sektorin välikäsiä. Neuvotteluissa mepit varmistivat, että kansalaisten perusoikeudet turvataan, ja että digitalisaatio tapahtuu ketään syrjimättä.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Mepit hyväksyivät pitkän aikavälin tuen Ukrainalle, Euroopan strategisten teknologioiden välineen (STEP) ja näihin liittyvät muutokset EU:n monivuotiseen talousarvioon. Parlamentti hyväksyi tiistaina EU:n pitkän aikavälin talousarvion eli monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen. Siihen sisältyy 50 miljardin euron Ukrainan tukiväline ja Euroopan strategisten teknologioiden kehysväline (STEP), jonka tavoitteena on tehdä EU:sta strategisesti riippumattomampi ja edistää innovointia.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

EU-maiden on tehtävä ennallistamistoimia vähintään 20 prosentilla maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikissa huonokuntoisissa ekosysteemeissä vuoteen 2050 mennessä. Euroopan parlamentti hyväksyi ennallistamisasetuksen äänin 329 puolesta, 275 vastaan ja 24 tyhjää. Parlamentti on jo aiemmin päässyt alustavaan sopuun jäsenvaltioiden kanssa EU:n luonnon ennallistamista koskevasta laista.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Mepit haluavat yksinkertaisemman menettelyn tavanomaisia kasveja vastaaville NGT-kasveille, kun taas toiseen ryhmään sovellettaisiin tiukempia sääntöjä. Parlamentti hyväksyi äänin 307 puolesta, 263 vastaan ja 41 tyhjää kantansa neuvotteluihin jäsenmaiden kanssa. Neuvottelut koskevat komission ehdotusta uusista genomitekniikoista (NGT), jotka muuttavat organismin geneettistä materiaalia.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Parlamentti hyväksyi lopullisesti direktiivin, jolla parannetaan tuotteiden merkintöjä ja kielletään harhaanjohtavat ympäristöväitteet. Euroopan parlamentti direktiivin, jonka tarkoituksena on suojella kuluttajia harhaanjohtavalta markkinoinnilta ja auttaa heitä tekemään parempia ostopäätöksiä. Siksi EU:n kiellettyjen kaupallisten menettelyjen luetteloon lisätään joukko ongelmallisia markkinointitapoja, jotka liittyvät viherpesuun ja tuotteiden varhaiseen vanhenemiseen.

Medicine doctor and stethoscope in hand touching icon medical network connection with modern virtual screen interface.
13-12-2023 14:23
Health
December 2023

Mepit hyväksyivät keskiviikkona kantansa terveysdata-avaruuteen, joka antaisi potilaille paremmat mahdollisuudet hallita omaa terveysdataansa sähköisessä muodossa. Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona äänin 516-95 (20 tyhjää) kantansa ehdotukseen perustaa eurooppalainen terveysdata-avaruus. Lain on tarkoitus parantaa potilaiden pääsyä heitä itseään koskevaan terveysdataan ja sen siirrettävyyttä EU-maiden välillä.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Parlamentti hyväksyi tiistaina lopullisesti suunnitelmat, joilla edistetään EU:n strategisten raaka-aineiden toimitusvarmuutta. Kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen tarkoituksena on tehdä EU:sta kilpailukykyisempi ja riippumattomampi vähentämällä byrokratiaa, edistämällä innovointia koko arvoketjussa ja tukemalla pk-yrityksiä. Sen tavoitteena on myös edistää tutkimusta, vaihtoehtoisten materiaalien kehittämistä sekä ympäristöystävällisempiä louhinta- ja tuotantomenetelmiä.

12-12-2023 14:25
European democracy
December 2023

Parlamentti hyväksyi tiistaina ehdotuksensa vuoden 2024 vaalien demokraattisen ulottuvuuden vahvistamisesta ja kärkiehdokasjärjestelmästä. Mietintö hyväksyttiin äänin 365 puolesta, 178 vastaan ja 71 tyhjää. Siinä kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, jotta äänestysaktiivisuus nousee 6.–9. kesäkuuta 2024 pidettävissä vaaleissa vielä korkeammalle kuin vuoden 2019 vaaleissa, joissa se jo oli tavallista korkeammalla.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Keskiviikkona Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa asetukseen, jolla pyritään lisäämään pakkausten kierrätystä ja uudelleenkäyttöä sekä vähentämään pakkausjätettä. Loppu ylipakkaamiselle ja kielto yksittäispakkauksille sekä hitaasti hajoaville kemikaaleille Asetus sisältää yleiset tavoitteet pakkausten vähentämiselle (5 % vuoteen 2030 mennessä, 10 % 2035 mennessä ja 15 % 2040 mennessä). Tämän lisäksi mepit haluavat lisätä erityisen tavoitteen muovipakkausten vähentämiselle.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2022

Parlamentti hyväksyi kantansa toimiin, joilla vahvistetaan kuluttajien oikeutta korjauttaa tuotteita. Samalla puututaan massakulutuksen ympäristövaikutuksiin. Parlamentti vahvisti tiistaina kantansa kuluttajien vahvemmasta ”korjauttamisoikeudesta” äänin 590 puolesta, 15 vastaan ja 15 tyhjää. Ehdotuksella pyritään edistämään kestävämpää kuluttamista helpottamalla viallisen tavaran korjauttamista, vähentämällä jätettä ja tukemalla korjausalaa.

Padlock on computer motherboard
09-11-2023 12:57
Digital transformation
November I 2023

Datasäädöksen tarkoitus on edistää innovaatioita parantamalla eri toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää dataa. Mepit hyväksyivät äänin 481-31 (71 tyhjää) epävirallisen sovun datasäädöksestä, joka loisi yhteiset säännöt älylaitteiden ja niihin liittyvien palvelujen (mm. esineiden internet, teollisuuskoneet) tuottaman datan jakamiselle ja takaisi käyttäjille pääsyoikeuden heidän tuottamaansa dataan.

09-11-2023 11:47
Climate change and the environment
November I 2023

Mepit ovat valmiita aloittamaan neuvottelut uusista säännöistä, joilla vähennetään henkilöautojen, pakettiautojen, linja-autojen ja kuorma-autojen päästöjä. Parlamentti hyväksyi torstaina neuvottelukantansa Euro 7 -normiin äänin 329 puolesta, 230 vastaan ja 41 tyhjää. Uudella asetuksella päivitetään nykyisiä pakokaasupäästöjen raja-arvoja. Laki sisältää myös toimenpiteitä renkaiden ja jarrujen päästöjen vähentämiseksi ja akkujen kestävyyden parantamiseksi.

17-10-2023 14:04
Digital transformation
October II 2023

Mepit hyväksyivät Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen (STEP), jolla tuetaan strategisten alojen innovaatioita.

yellow flower in grass next to paper with text green bonds
05-10-2023 13:48
A stronger economy, social justice and jobs
October I 2023

Mepit hyväksyivät torstaina uudet vapaaehtoiset kriteerit eurooppalaisille vihreille joukkolainoille. Uudet säännöt luovat yhdenmukaiset vaatimukset liikkeeseenlaskijoille, jotka haluavat käyttää nimitystä ”eurooppalainen vihreä joukkolaina” tai ”EuGB-joukkolaina” tuotteensa markkinoinnissa. Standardilla varmistetaan, että sijoittajat voivat luottaa varojen menevän kestäviin kohteisiin. Samalla kiinnostus kestäviin rahoitustuotteisiin kasvaa, mikä tukee EU:n siirtymistä ilmastoneutraaliuteen.

Industrial and factory waste water discharge pipe into the canal and sea, dirty water pollution
05-10-2023 12:24
Climate change and the environment
October I 2023

Euroopan parlamentti vahvisti torstaina kantansa uusiin sääntöihin, jotka koskevat yhdyskuntajätevesien keräystä, käsittelyä ja päästöjä. Ympäristövaliokunnan valmistelema kanta hyväksyttiin äänin 420 puolesta, 62 vastaan ja 84 tyhjää. Mepit haluavat, että käsiteltyä yhdyskuntajätevettä käytetään laajemmin esimerkiksi teollisissa prosesseissa sekä jäähdytysjärjestelmissä. Ne haluavat myös, että EU-maat laativat vedensäästö- ja uudelleenkäyttösuunnitelmia.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

Mepit hyväksyivät kantansa lakiin, jolla vahvistetaan EU:n median avoimuutta ja riippumattomuutta. Parlamentti hyväksyi kantansa eurooppalaiseen medianvapaussäädökseen äänin 448 puolesta, 102 vastaan ja 75 tyhjää. Parlamentti haluaa velvoittaa jäsenmaat varmistamaan tiedotusvälineiden moninaisuuden sekä suojelemaan niiden riippumattomuutta valtiolliselta, poliittiselta, taloudelliselta tai yksityiseltä sekaantumiselta.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Uusi kaupan väline on tarkoitettu ensisijaisesti pelotteeksi, mutta se antaa EU:lle mahdollisuuden torjua taloudellista pakottamista ja reagoida omilla vastatoimenpiteillään. Sen avulla EU voi kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja viimeisenä keinona ryhtyä vastatoimiin, jos jokin EU:n ulkopuolinen maa harjoittaa taloudellista kiristystä EU:ta tai sen jäsenmaata kohtaan pyrkien vaikuttamaan tiettyyn politiikkaan tai kantaan.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Torstaina parlamentti hyväksyi kantansa lakiin, jolla on tarkoitus parantaa kriittisten raaka-aineiden saatavuutta. Kriittisiä raaka-aineita koskevan asetuksen on tarkoitus parantaa EU:n kilpailukykyä ja omavaraisuutta. Se vähentäisi byrokratiaa, lisäisi innovaatioita koko arvoketjussa ja tukisi pk-yrityksiä sekä tutkimusta. Lisäksi tavoitteena on tukea vaihtoehtoisten materiaalien ja kestävämpien louhinta- ja käsittelytapojen kehitystä.

13-09-2023 15:00
Climate change and the environment
September 2023

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona kantansa uudistukseen, jolla parannetaan EU:n ilmanlaatua. Mepit hyväksyivät äänin 363 puolesta, 226 vastaan ja 46 tyhjää lain, joka asettaa useille epäpuhtauksille (mm. pienhiukkaset PM2.5 ja PM10, typpidioksidi NO2, rikkidioksidi SO2 ja otsoni 03) tiukemmat vuoden 2035 raja- ja tavoitearvot. Näin halutaan varmistaa, että ilmanlaatu EU:ssa ei ole haitallista ihmisten terveydelle, ekosysteemeille tai luonnon monimuotoisuudelle.

13-09-2023 14:35
Climate change and the environment
September 2023

Keskiviikkona mepit hyväksyivät uuden lain, jolla lisätään vedyn, biopolttoaineiden ja muiden kestävien polttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä. Tänään hyväksytty laki (”ReFuelEU Aviation”) kuuluu EU:n Fit for 55 -ilmastopakettiin, jonka tarkoituksena on vähentää EU:n kasvihuonepäästöjen tasoa vähintään 55 prosentilla vuodesta 1990 vuoteen 2030 ja varmistaa ilmastoneutraalius vuonna 2050. Päästövähennyksiä lentoliikenteessä saadaan mm. lisäämällä kestävien polttoaineiden käyttöä.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Parlamentti äänesti tiistaina uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisestä vihreän kehityksen ohjelman ja REPowerEU-suunnitelmien mukaisesti. Parlamentti ja neuvosto ovat jo aiemmin sopineet alustavasti uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä, joka hyväksyttiin tänään parlamentin äänestyksessä. Lakiuudistus nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden EU:n energian loppukulutuksesta 42,5 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jäsenmaita kannustetaan asettamaan tavoitteeksi 45 prosenttia.

12-09-2023 12:32
EU in the World
September 2023

Mepit hyväksyivät tiistaina uuden lain, jolla kannustetaan EU-maita hankkimaan yhdessä puolustustuotteita ja tuetaan EU:n puolustusteollisuutta. Puolustustuoteasetuksella perustetaan väliaikainen Euroopan puolustusteollisuutta ja yhteishankintoja vahvistava väline (EDIRPA), joka toimisi vuoteen 2025 asti. Se on erityisen ajankohtainen jäsenmaiden lahjoitettua puolustustuotteita Ukrainalle. Asetuksesta päästiin alustavaan sopuun parlamentin ja neuvoston kesken 27. kesäkuuta.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina neuvottelusovun ammusten ja ohjusten lisätuotannosta Euroopassa.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

Mepit haluavat vahvistaa Euroopan terveysunionia ja kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä varautumalla tuleviin haasteisiin. Koronapandemiaa käsittelevä Euroopan parlamentin erityisvaliokunta (COVI) analysoi viime vuonna kriisin vaikutuksia, arvioi EU:n ja kansallisten toimenpiteiden tehokkuutta ja antoi suosituksia, joilla puututaan toimien puutteisiin ja heikkouksiin.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

EU-parlamentin mukaan EU:ssa pitäisi ennallistaa luontoa vuoteen 2030 mennessä siten, että toimet kattavat vähintään 20% maa- ja vesialueista. Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa luonnon ennallistamisasetukseen äänin 336 puolesta, 300 vastaan ja 13 tyhjää. Mietinnössä todetaan, että ekosysteemien ennallistaminen on tärkeä keino torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä vähentää ruokaturvaan liittyviä riskejä.

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

Mepit hyväksyivät vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvat energiatehokkuussäännöt, joista on jo päästy sopuun neuvoston kanssa. Energiatehokkuuslaki nostaa EU-tason vuoden 2030 energiansäästövelvoitetta asteittain 11,7 prosenttiin primäärinenergian kulutuksesta ja loppukulutuksesta verrattuna vuoteen 2020. Laki sisältää myös seurantamekanismin, jotta EU-maat yhdessä saavuttavat sitovan tavoitteen. Vuotuinen säästövelvoite vuoteen 2030 mennessä olisi keskimäärin 1,5 % vuodessa.

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

Parlamentti hyväksyi sirusäädöksen, joka pyrkii turvaamaan puolijohteiden saatavuuden lisäämällä tuotantoa ja varautumalla tuotantohäiriöihin. Mepit hyväksyivät uuden lain, joka pyrkii lisäämään investointeja sirujen tuotantoon Euroopassa mm. nopeutetuilla lupamenettelyillä. Jos hankkeiden asettaminen tärkeysjärjestykseen on mahdollista jäsenmaan lakien mukaan, sirujen tuotantolaitokset voidaan asettaa korkeimpaan mahdolliseen asemaan.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

Mepit hyväksyivät uudet säännöt, jotka koskevat autojen ja kuorma-autojen vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluasemia, yksinkertaista ja helppoa latausta sekä puhtaampia meripolttoaineita. Uudet säännöt ovat osa Fit for 55 -pakettia, joka on EU:n suunnitelma kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Nyt äänestettyjen lakien tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Parlamentti haluaa vahvistaa toimittajien ja aktivistien suojelua EU:ssa häirintätarkoituksessa nostetuilta perusteettomilta kanteilta, joiden tarkoituksena on vaientaminen. Tiistaina täysistunnossa hyväksytty lakiluonnos suojaisi toimittajia, mediataloja, ihmisoikeuksien puolustajia, aktivisteja, tutkijoita ja taiteilijoita EU:ssa strategisilta häirintäkanteilta (”SLAPP-kanteet”), joiden tavoitteena on pelotella ja rangaista heitä.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

EU-parlamentti hyväksyi keskiviikkona kantansa sääntöihin, joilla pyritään hallitsemaan tekoälyn riskejä ja edistämään sen eettistä käyttöä. Nyt kun parlamentin neuvottelukanta on hyväksytty, mepit voivat nyt aloittaa neuvottelut lain lopullisesta muodosta neuvoston kanssa. Laki pyrkii varmistamaan, että tekoälyn käyttö Euroopassa tapahtuu kansalaisten oikeuksia kunnioittaen ja EU:n arvojen mukaisesti, eli ihmisen valvomana, syrjimättömästi ja yksityisyyden suojan huomioiden.

01-06-2023 12:31
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

Päätöslauselmassa mepit ilmaisevat huolensa viimeaikaisista tapahtumista Unkarissa sen EU-puheenjohtajakauden lähestyessä. Mepit ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa Unkarin tilanteesta, ja tuomitsevat nyt maan hallituksen ”tahalliset ja järjestelmälliset pyrkimykset” heikentää EU:n perustana olevia arvoja. Kehitys on jatkunut, vaikka parlamentti aktivoi niin sanotun artikla 7 -mekanismin vuonna 2018.

01-06-2023 12:31
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

Päätöslauselmassa mepit ilmaisevat huolensa viimeaikaisista tapahtumista Unkarissa sen EU-puheenjohtajakauden lähestyessä. Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman oikeusvaltion tilasta ja perusoikeuksista Unkarissa sekä sen EU-varojen jäädyttämisestä äänin 442 puolesta, 144 vastaan ja 33 tyhjää. Asiasta keskusteltiin täysistunnossa keskiviikkona.

01-06-2023 12:30
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

Parlamentti vaatii koordinoitua EU:n strategiaa, jolla parannettaisiin EU:n kykyä sietää ulkomaista häirintää ja informaatiovaikuttamista sekä suojella vuoden 2024 EU-vaaleja. Ulkomainen sekaantuminen, disinformaatio sekä lukuisat demokratiaan kohdistuvat hyökkäykset ja uhat todennäköisesti lisääntyvät ja muuttuvat yhä hienostuneemmiksi ennen vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleja, sanovat mepit.

01-06-2023 12:10
A stronger economy, social justice and jobs
May II 2023

EU-parlamentti hyväksyi kantansa uusiin sääntöihin, joiden myötä ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset on huomioitava yritystoiminnassa. Uusien sääntöjen mukaan yritysten on selvitettävä toimintansa kielteiset vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristöön, jotka liittyvät esimerkiksi lapsityövoiman käyttöön, orjuuteen, työvoiman hyväksikäyttöön, saastumiseen tai luontokatoon, ja tarvittaessa estettävä tai lievennettävä niitä.

01-06-2023 11:51
EU in the World
May II 2022

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina ehdotuksen ammusten ja ohjusten lisätuotannosta Euroopassa.

11-05-2023 12:24
Climate change and the environment
March I 2023

Mepit äänestivät torstaina lakiluonnoksesta, jolla parannetaan tuotemerkintöjä ja tuotteiden kestävyyttä sekä kielletään harhaanjohtavat väitteet.

20-04-2023 13:06
Migration
April 2023

Mepit ovat valmiina neuvotteluihin EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta ja laillisen maahanmuuton helpottamisesta.

20-04-2023 12:44
Digital transformation
April 2023

Parlamentti hyväksyi ensimmäiset EU:n säännöt kryptomaksujen jäljittämiseksi ja rahanpesun estämiseksi sekä valvonnan ja kuluttajansuojan yhdenmukaistamiseksi.