Novice

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo dokončno odobrili nova pravila, v skladu s katerimi bodo morala podjetja zmanjšati negativni vpliv na človekove pravice in okolje. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta z 374 glasovi za, glasovi sprejeli direktivo o skrbnem pregledu, ki podjetjem in njihovim partnerjem v vsej proizvodni verigi, vključno z dobavo, proizvodnjo in distribucijo, nalaga, naj preprečijo, odpravijo ali ublažijo negativne učinke, ki jih imajo na človekove pravice in okolje.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo sprejeli nova pravila za izboljšanje delovnih pogojev platformnih delavcev. Namen novih pravil, o katerih sta se Parlament in Svet že dogovorila februarja in ki so bila sprejeta s 554 glasovi za, 56 glasovi proti in 24 vzdržanimi glasovi, je zagotoviti pravilno razvrstitev zaposlitvenega statusa platformnih delavcev in odpraviti navidezne samozaposlitve. Prvič v Uniji urejajo tudi uporabo algoritmov na delovnem mestu.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo sprejeli nove ukrepe za bolj trajnostno embalažo in zmanjšanje količine odpadne embalaže v Uniji. Uredba, ki obravnava vse večjo količino odpadkov, usklajuje pravila notranjega trga in spodbuja krožno gospodarstvo, je bila sprejeta s 476 glasovi za. Pravila, o katerih sta se dogovorila Parlament in Svet, vključujejo cilje glede zmanjšanja količine embalaže ter od držav članic zahtevajo, da zmanjšajo zlasti količino odpadne plastične embalaže.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

V novih pravilih bo pravica do popravila okrepljena, cilj zmanjšanja odpadkov ter prizadevanja za preprostejša in cenovno dostopnejša popravila, ki bodo spodbudila sektor popravil. Poslanci Evropskega parlamenta so v torek s 584 glasovi za, 3 proti in 14 vzdržanimi glasovi sprejeli direktivo o tako imenovani pravici potrošnikov do popravila. Pravila proizvajalce obvezujejo k popravilu, potrošnike pa spodbujajo, naj s popravili podaljšajo življenjsko dobo proizvodov.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Evropski parlament je danes sprejel deset zakonodajnih besedil za reformo evropske migracijske in azilne politike, kot je bilo decembra dogovorjeno z državami članicami Unije. Države članice bodo morale sprejeti prosilce za azil na svoje ozemlje ali nuditi finančno oziroma operativno in tehnično podporo, da bi pomagale drugim državam članicam, ki so obremenjene z migracijami.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Parlament je v sredo sprejel Akt o umetni inteligenci, ki zagotavlja varnost in upoštevanje človekovih pravic ter spodbuja inovacije. Poslanke in poslanci so o uredbi, o kateri je bil decembra 2023 dosežen sporazum z državami članicami, glasovali s 523 glasovi za. Njen namen je zaščititi temeljne pravice, demokracijo, pravno državo in okoljsko trajnostnost pred velikim tveganjem, ki ga predstavlja umetna inteligenca, ob tem pa spodbuditi inovacije in postaviti Evropo na čelo tega področja.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Poslanci Evropskega parlamenta so v sredo sprejeli novo zakonodajo, ki bo novinarje in medije v Evropski uniji ščitila pred političnim in gospodarskim vmešavanjem. V skladu z novim zakonom, ki je bil sprejet z 464 glasovi za, 92 proti in 65 vzdržanimi glasovi, bodo morale države članice zaščititi svobodo medijev, prepovedane pa bodo tudi vse oblike poseganj v uredniške odločitve.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Poslanci so v torek sprejeli načrte za zmanjšanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov v stavbnem sektorju. O načrtih so že dosegli dogovor s Svetom. Namen predlagane revizije direktive o energetski učinkovitosti stavb je znatno zmanjšati emisije toplogrednih plinov in porabo energije v stavbnem sektorju do leta 2030, do leta 2050 pa mora ta sektor v Uniji postati podnebno nevtralen. Cilja direktive sta tudi obnova energetsko najmanj učinkovitih stavb.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Poslanci so potrdili sistem dolgoročnega financiranja Ukrajine, platformo za strateške tehnologije za Evropo ter druge večje spremembe večletnega proračuna Evropske unije. Parlament je v torek odobril revizijo dolgoročnega proračuna Evropske unije oziroma večletnega finančnega okvira. Revizija vključuje instrument za Ukrajino, vreden 50 milijard evrov, in platformo za strateške tehnologije za Evropo, ki bo spodbudila strateško neodvisnost Unije in inovacije.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

V skladu z novimi pravili mora Evropska unija do leta 2030 obnoviti vsaj 20 % kopenskih in morskih območij, do leta 2050 pa vse degradirane ekosisteme. Zakonodaja o obnovi narave, o kateri je bil že sklenjen dogovor z državami članicami, bo omogočila obnovo degradiranih ekosistemov v vseh državah članicah. Prispevala bo k izpolnjevanju ciljev Unije na področju podnebja in biotske raznovrstnosti ter okrepila prehransko varnost.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Poslanci so potrdili preprostejši postopek za z NGT pridobljene rastline, enakovredne konvencionalnim, kar bo izboljšalo odpornost prehranskega sistema. Parlament je s 307 glasovi za, 263 proti in 41 vzdržanimi glasovi sprejel stališče za pogajanja z državami članicami o predlogu Evropske komisije o novih genomskih tehnikah. Predlog naj bi omogočil razvoj izboljšanih vrst rastlin, ki bodo odporne proti podnebnim spremembam in škodljivcem, zanje pa bo potrebnih manj gnojil in pesticidov.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Poslanci Evropskega parlamenta so odobrili direktivo, ki bo izboljšala označevanje izdelkov in prepovedala uporabo zavajajočih okoljskih trditev. Direktiva bo potrošnike zaščitila pred zavajajočimi tržnimi praksami in jim pomagala pri sprejemanju boljših odločitev pri nakupih. Da bi to dosegli, bodo na seznam Unije prepovedanih poslovnih praks dodane številne problematične tržne navade, povezane z zelenim zavajanjem in zgodnjo zastarelostjo blaga.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Evropski poslanci so v torek potrdili načrte za boljšo oskrbo Unije s strateškimi surovinami. Akt o kritičnih surovinah bo Uniji pomagal, da bo bolj konkurenčna in suverena. Skrajšal bo upravne postopke, spodbujal inovacije vzdolž celotne vrednostne verige ter podprl mala in srednja podjetja. Spodbudil bo tudi raziskave, razvoj alternativnih surovin in okolju prijaznejše metode rudarjenja in proizvodnje.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament je sprejel pogajalsko stališče o novih ukrepih za krepitev pravice do popravila in zmanjšanje vpliva množične potrošnje na okolje. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v torek s 590 glasovi za, 15 proti in 15 vzdržanimi glasovi sprejeli stališče o novi pravici potrošnikov do popravila. Nova pravila naj bi omogočila lažje popravilo poškodovanih proizvodov, zmanjšanje odpadkov in podporo sektorju popravil ter tako spodbudila bolj trajnostno potrošnjo.

Padlock on computer motherboard
09-11-2023 12:57
Digital transformation
November I 2023

Namen akta o podatkih, o katerem so se dogovorili poslanke in poslanci ter države članice, je spodbuditi inovacije z odpravo ovir za dostop do podatkov. Nova zakonodaja določa pravila o souporabi podatkov, pridobljenih z uporabo povezanih proizvodov ali povezanih storitev (npr. internet stvari, industrijski stroji), uporabnikom pa omogoča dostop do podatkov, ki jih ustvarijo.

Voting_Visuals: easy to read project
09-11-2023 11:56
A stronger economy, social justice and jobs
November I 2023

Parlament je s 399 glasovi za, 138 proti in 61 vzdržanimi glasovi naredil pomemben korak k spremembi zakona, ki ureja prihodke EU, tako imenovanega sklepa o lastnih sredstvih. Ko bo predlog spremembe sprejet v Svetu in ga bodo ratificirale vse države članice, bodo uvedeni trije novi viri prihodkov: prihodki od trgovanja z emisijami (ETS); sredstva, ustvarjena z mehanizmom EU za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM); in začasni statistični vir lastnih sredstev, ki temelji na dobičku podjetij.

09-11-2023 11:47
Climate change and the environment
November I 2023

Poslanci so pripravljeni začeti pogovore z vladami EU o novih pravilih za zmanjšanje emisij v cestnem prometu za osebne avtomobile, kombinirana vozila, avtobuse in tovornjake. Parlament je v četrtek s glasovi sprejel pogajalsko stališče o prenovi pravil EU za homologacijo in tržni nadzor motornih vozil (Euro 7). Nova uredba bo posodobila sedanje mejne vrednosti emisij izpušnih plinov in uvedla nove ukrepe za zmanjšanje emisij iz pnevmatik in zavor ter povečanje trajnosti baterij.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

Poslanci so zaradi vse večje ogroženosti svobode medijev in preživetja sektorja sprejeli stališče o zakonu za krepitev preglednosti in neodvisnosti evropskih medijev. Stališče o evropskem aktu o svobodi medijev so sprejeli s 448 glasovi za, 102 proti in 75 vzdržanimi glasovi. V njem so navedli, da želijo države članice obvezati, da zagotovijo pluralnost medijev in njihovo neodvisnost ter jih zaščitijo pred vladnim, političnim, gospodarskim in zasebnim vmešavanjem.

Protecting workers from asbestos
03-10-2023 12:52
Health
October I 2023

Parlament je odobril nova pravila za zaščito delavcev v EU pred zdravstvenimi tveganji, povezanimi z azbestom, in za izboljšanje zgodnjega odkrivanja azbesta. Evropski parlament je v torek glasovi sprejel direktivo, o kateri je bil sklenjen tudi že dogovor z državami članicami, s katero se bo znižala mejna vrednost za poklicno izpostavljenost azbestu, in poziva k uporabi sodobnejše in natančnejše tehnologije za odkrivanje prisotnosti tankih azbestnih vlaken.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Novo trgovinsko orodje bo zlasti odvračilno sredstvo, Uniji pa bo omogočilo tudi, da se bo lahko proti gospodarski prisili borila z lastnimi protiukrepi. Evropske poslanke in poslanci so v torek s 578 glasovi za, 24 proti in 19 vzdržanimi glasovi potrdili nov trgovinski instrument, ki bo Evropski uniji omogočal, da se v skladu z mednarodnim pravom in v skrajni sili odzove, če so Unija ali države članice žrtve gospodarskega izsiljevanja tuje države, ki želi vplivati na njeno politiko ali stališče

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Poslanci so v četrtek sprejeli stališče glede povečanja oskrbe s strateškimi surovinami, ki so ključnega pomena za prehod Unije v trajnostno, digitalno in suvereno prihodnost. Namen akta o kritičnih surovinah je povečati konkurenčnost in samostojnost EU. To bo zmanjšalo birokracijo, spodbudilo inovacije v celotni vrednostni verigi, podprlo mala in srednja podjetja ter spodbudilo raziskave in razvoj alternativnih materialov ter okolju prijaznejše rudarske in proizvodne metode.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Poslanci Evropskega parlamenta so v torek v skladu z zelenim dogovorom in načrtom REPowerEU glasovali za povečanje uporabe energije iz obnovljivih virov. V skladu s posodobljeno direktivo o energiji iz obnovljivih virov, o kateri sta se dogovorila Evropski parlament in Svet, se bo delež energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije v EU do leta 2030 povečal na 42,5 %. Države članice si morajo prizadevati, da bi dosegle cilj 45 %.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

Parlament je v četrtek sprejel načrte za povečanje proizvodnje streliva in izstrelkov v EU, da bi odpravil sedanje pomanjkanje.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

Poslanci se želijo na prihodnje izzive pripraviti s krepitvijo evropske zdravstvene unije in odpornosti nacionalnih zdravstvenih sistemov. Posebni odbor Evropskega parlamenta za pandemijo COVID-19 je v zadnjem letu preučil posledice krize, ocenil učinkovitost ukrepov na nacionalni ravni in ravni Unije ter oblikoval posebna priporočila za odpravo pomanjkljivosti. Poslanci so o poročilu razpravljali v torek, v sredo pa so ga sprejeli z 385 glasovi za, 193 glasovi proti in 65 vzdržanimi glasovi.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

EU mora do leta 2030 sprejeti ukrepe za obnovo, ki bodo zajeli vsaj 20 % njenih kopenskih in morskih območij, pravijo poslanci Evropskega parlamenta. Po razpravi v torek je Parlament danes sprejel stališče o zakonu EU o obnovi narave s 336 glasovi za, 300 proti in 13 vzdržanimi glasovi. Poslanke in poslanci poudarjajo, da je obnova ekosistema ključna za boj proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti ter zmanjšuje tveganja za prehransko varnost.

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

Poslanke in poslanci so odobrili načrte, ki so bili predhodno dogovorjeni s Svetom in v okviru evropskega zelenega dogovora določajo nove cilje varčevanja z energijo za leto 2030. Zakon bo določil cilje varčevanja tako pri primarni kot končni porabi energije v EU. Države članice bodo morale do leta 2030 skupaj zagotoviti vsaj 11,7-odstotno zmanjšanje porabe energije na ravni EU (v primerjavi s projekcijami iz referenčnega scenarija iz leta 2020).

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

Parlament je v torek sprejel načrte za zagotovitev oskrbe EU s čipi s spodbujanjem proizvodnje in inovacij ter uvedbo nujnih ukrepov proti pomanjkanju. Namen novega zakona, o katerem sta se Parlament in Svet že dogovorila, je ustvariti ugodno okolje za naložbe v proizvodnjo čipov v Evropi s pospešenim postopkom izdaje dovoljenj in priznavanjem njihovega kritičnega pomena prek t. i. „statusa največjega nacionalnega pomena“.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
June 2023

Poslanke in poslanci so sprejeli nova pravila za namestitev več črpalk z alternativnim gorivom za avtomobile in tovornjake, preprosto polnjenje in čistejša pomorska goriva. Nova pravila so del svežnja „Pripravljeni na 55 do leta 2030“. Gre za načrt Unije za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, cilj svežnja pa je razogljičenje prometa.

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Parlament želi izboljšati zaščito novinarjev in aktivistov v Evropski uniji pred neutemeljenimi in zlonamernimi tožbami, namenjenimi njihovemu utišanju. Poslanke in poslanci so v torek na plenarnem zasedanju podprli osnutek zakona o zaščiti novinarjev, medijskih organizacij, zagovornikov človekovih pravic, aktivistov, raziskovalcev in umetnikov v Evropski uniji pred strateškimi tožbami za onemogočanje udeležbe javnosti, katerih cilj je ustrahovanje in kaznovanje.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

Namen pravil je spodbujati uporabo na človeka osredotočene in zaupanja vredne umetne inteligence ter zaščititi zdravje, varnost, temeljne pravice in demokracijo pred škodljivimi učinki. Evropski parlament je v sredo sprejel pogajalsko stališče o zakonu o umetni inteligenci s 499 glasovi za, 28 proti in 93 vzdržanimi glasovi pred pogovori z državami članicami Unije o končni obliki zakonodaje.

01-06-2023 12:30
Values and rights, rule of law, security
May II 2023

Parlament poziva k usklajeni strategiji za večjo odpornost EU na tuje vmešavanje in manipuliranje z informacijami ter zaščito evropskih volitev leta 2024. Poslanke in poslanci so poudarili, da lahko pred volitvami v Evropski parlament pričakujemo še več tujega vmešavanja, dezinformacij in napadov na demokracijo, ki bodo še izrazitejši in silovitejši. Mnenje so izrazili v poročilu Posebnega odbora za zunanje vmešavanje v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah.

01-06-2023 12:10
A stronger economy, social justice and jobs
May II 2023

Parlament je v četrtek sprejel stališče za pogovore z državami članicami o pravilih za vključevanje človekovih pravic in vpliva na okolje v upravljanje podjetij. Podjetja bodo morala opredeliti in po potrebi preprečiti, odpraviti ali ublažiti negativne učinke svojih dejavnosti na človekove pravice in okolje, kot so delo otrok, suženjstvo, izkoriščanje delovne sile, onesnaževanje, degradacija okolja in izguba biotske raznovrstnosti.

01-06-2023 11:51
EU in the World
May II 2022

Parlament je v četrtek podprl osnutek akta o povečanju evropske proizvodnje streliva in raket.

11-05-2023 12:24
Climate change and the environment
May I 2023

Poslanci Evropskega parlamenta so v četrtek podprli osnutek zakonodaje za boljše označevanje in večjo trajnostnost izdelkov ter preprečevanje zavajajočih trditev.

19-04-2023 12:29
Climate change and the environment
April 2023

V skladu z novimi pravili bodo morala podjetja poskrbeti, da proizvodi, ki se prodajajo v Uniji, ne prispevajo h krčenju in degradaciji gozdov.

18-04-2023 12:18
Climate change and the environment
April 2023

Evropski poslanci so sprejeli reformo sistema EU za trgovanje z emisijami, ki vključuje letalstvo in pomorstvo, mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah in nov Socialni sklad za podnebje. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v torek potrdili dogovor o več ključnih zakonodajnih aktih v okviru svežnja „Pripravljeni na 55 do leta 2030“. Dogovor so z državami članicami dosegli konec leta 2022.

30-03-2023 11:51
A stronger economy, social justice and jobs
May II 2023

V skladu z novo zakonodajo bodo morala podjetja v Uniji razkriti informacije, s pomočjo katerih bodo zaposleni lažje primerjali plače in opozorili na obstoječe plačne vrzeli.

14-03-2023 13:02
Climate change and the environment
March I 2023

Evropski parlament je v torek sprejel osnutek ukrepov za spodbujanje prenove stavb in zmanjšanje porabe energije in izpustov toplogrednih plinov.

14-03-2023 12:25
Climate change and the environment
March I 2023

Nova uredba o porazdelitvi prizadevanj do leta 2030 znižuje najvišjo dovoljeno raven izpustov toplogrednih plinov v državah članicah v prometu, stavbah in kmetijstvu.

14-02-2023 12:54
Climate change and the environment
February II 2023

Poslanci so odobrili vključitev ukrepov REPowerEU v nacionalne načrte, za večjo neodvisnost od ruskih fosilnih goriv, pospešitev zelenega prehoda in se boj proti energetski revščini.

02-02-2023 11:54
European democracy
February I 2023

Parlament je v četrtek podprl številne spremembe predlaganih pravil o političnem oglaševanju, da bi volitve in referendumi postali preglednejši in odpornejši proti vmešavanju.

02-02-2023 11:26
A stronger economy, social justice and jobs
February I 2023

Parlament je v četrtek potrdil odločitev o začetku pogajanj o novih predpisih za izboljšanje pogojev za delavce na digitalnih delovnih platformah.

22-11-2022 13:05
Values and rights, rule of law, security
November II 2022

Vsa velika podjetja v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi, bodo morala do julija 2026 sprejeti ukrepe za večji delež žensk na vodstvenih položajih.

10-11-2022 11:50
Digital transformation
November I 2022

Pravila, ki zahtevajo, da države EU izpolnjujejo strožje nadzorne in izvršilne ukrepe ter uskladijo svoje sankcije, so poslanci Evropskega parlamenta odobrili v četrtek.

04-10-2022 12:09
Health
October I 2022

Parlament je potrdil nove ukrepe za večjo zmogljivost EU pri preprečevanju in nadzoru izbruhov nalezljivih bolezni ter spoprijemanje s čezmejnimi grožnjami za zdravje. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so glasovi podprli sporazum s Svetom o razširitvi pooblastil Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Nova zakonodaja bo izboljšala zmogljivost Unije za preprečevanje in obvladovanje izbruhov nalezljivih bolezni ter pripravljenost nanje.

14-09-2022 13:17
A stronger economy, social justice and jobs
September 2022

Minimalna plača v vseh državah članicah mora ljudem zagotavljati dostojno življenje in delo, države članice pa morajo spodbujati kolektivna pogajanja o plačah.

05-07-2022 12:27
Digital transformation
July 2022

Nova pravila za digitalne storitve Evropske unije določajo povsem nove standarde za odgovornost spletnih podjetij na odprtem in konkurenčnem digitalnem trgu.

09-06-2022 12:47
European democracy
June I 2022

Parlament je v četrtek sprejel resolucijo, v kateri je pozval Evropski svet, naj se dogovori o začetku postopka za revizijo Pogodb EU. Poslanke in poslanci so glede na vrsto trenutnih in nedavnih kriz uporabili svojo pravico in pozvali k spremembi Pogodb, in sicer k: reformi postopkov glasovanja v Svetu EU, da bi okrepili sposobnost Evropske unije za ukrepanje, vključno s prehodom s soglasja na glasovanje s kvalificirano večino na področjih.

19-05-2022 12:55
EU in the World
May II 2022

Poslanci pozivajo k financiranju za reševanje posledic vojne v Ukrajini z zaplembo sredstev ruskih oligarhov, novimi lastnimi sredstvi EU in polno uporabo obstoječega proračuna Unije.

04-05-2022 13:51
European democracy
May I 2022

Poslanci podpirajo ambiciozne predloge državljanov glede temeljite reforme Unije, ki so bili sprejeti na plenarni skupščini konference o prihodnosti Evrope.

04-05-2022 08:45
Digital transformation
May I 2022

Parlament je pripravljen za začetek pogajanj o enotnem polnilniku za zmanjšanje e-odpadkov in bolj priročno uporabo različnih mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov in digitalnih kamer.