Spravodajstvo

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Poslanci schválili v stredu nové pravidlá, ktoré zaväzujú firmy zmierniť ich negatívny vplyv na ľudské práva a životné prostredie. Európsky parlament 374 hlasmi za, 235 proti a 19 sa zdržalo hlasovania schválil smernicu o náležitej starostlivosti dohodnutú s Radou. Tá stanovuje pre firmy a ich dodávateľov a odberateľov vrátane napríklad výroby a distribúcie povinnosť ukončiť alebo zmierniť negatívny vplyv, ktorý majú na ľudské práva a životné prostredie.

25-04-2024 17:08
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Európsky parlament prijal balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Nové zákony zabezpečujú, že ľudia s legitímnym záujmom, vrátane novinárov, odborníkov z médií, organizácií občianskej spoločnosti, príslušných a dozorných orgánov budú mať okamžitý, neobmedzený, priamy a bezplatný prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve, ktoré sú uchovávané vo vnútroštátnych registroch a sú vzájomne prepojené na úrovni EÚ.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Poslanci v stredu schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa dohodli Parlament a Rada vo februári a ktoré boli prijaté 554 hlasmi za, 56 hlasmi proti a 24 sa zdržalo hlasovania, je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný a napraviť falošnú samostatnú zárobkovú činnosť. Po prvý raz v EÚ upravujú aj používanie algoritmov na pracovisku.

25-04-2024 11:30
Climate change and the environment
April II 2024

Cieľom aktualizovaného zákona je znížiť znečistenie ovzdušia v EÚ pre čistejšie a zdravšie životné prostredie pre občanov a dosiahnuť víziu EÚ s nulovým znečistením ovzdušia do roku 2050. Parlament v stredu prijal dočasnú politickú dohodu s krajinami EÚ o nových opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia v EÚ, aby už nebolo škodlivé pre ľudské zdravie, prírodné ekosystémy a biodiverzitu, a to 381 hlasmi za, 225 bolo proti a 18 sa zdržalo hlasovania.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

Parlament v stredu schválil nové opatrenia na zvýšenie udržateľnosti obalov a zníženie množstva odpadu z obalov v EÚ. Nariadenie, ktoré má riešiť problém neustále rastúceho objemu odpadu, harmonizovať pravidlá vnútorného trhu a posilniť obehové hospodárstvo, bolo schválené 476 hlasmi za. Pravidlá, ktoré boli predbežne dohodnuté s Radou, zahŕňajú ciele zníženia objemu obalov a vyžadujú, aby krajiny EÚ znížili predovšetkým množstvo odpadu z plastových obalov.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Cieľom posilneného práva na opravu je znížiť množstvo odpadu a posilniť opravárenský sektor, aby sa oprava výrobkov stala jednoduchšou a lacnejšou alternatívou. Parlament v utorok prijal smernicu o práve na opravu pre spotrebiteľov, a to 584 hlasmi za, 3 proti a 14 sa zdržalo hlasovania. Podľa nových pravidiel musia výrobcovia opraviť tovar a viesť spotrebiteľov k tomu, aby prostredníctvom opravy predĺžili životnosť výrobku.

23-04-2024 13:57
EU in the World
April II 2024

Európsky parlament dal konečnú zelenú aktualizovaným pravidlám predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu vrátane ochrany jeho obetí. Poslanci Európskeho parlamentu v utorok prijali 563 hlasmi za, 7 proti a 17 sa zdržalo hlasovania zákon, ktorý rozširuje rozsah súčasných opatrení na predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a lepšiu podporu jeho obetiam.

Trade-related policy options of a forced labour ban
23-04-2024 13:13
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Parlament definitívne schválil nové nariadenie, ktoré EÚ umožňuje zakázať predaj, dovoz a vývoz tovaru vyrobeného pomocou nútenej práce. Orgány členských štátov a Európska komisia budú môcť vyšetrovať podozrivý tovar, dodávateľské reťazce a výrobcov. Ak sa preukáže, že výrobok bol vyrobený použitím nútenej práce, už ho nebude možné predávať na trhu EÚ (vrátane online) a zásielky budú zadržané na hraniciach EÚ.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

Poslanci vo štvrtok prijali plány na uľahčenie zavádzania obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov vrátane vodíka na trh EÚ s plynom. Cieľom novej smernice a nariadenia o trhoch s plynom je dekarbonizácia energetického sektora EÚ, čím sa posilní výroba a integrácia obnoviteľných plynov a vodíka. Tieto opatrenia sú určené na zabezpečenie dodávok energie narušených geopolitickým napätím, najmä ruskou vojnou proti Ukrajine, a na riešenie klimatických zmien.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Vďaka reforme prijatej vo štvrtok bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce nariadenia a smernicu, na ktorých sa už poslanci dohodli s Radou, a ktoré schválili 433 hlasmi za, 140 proti a 15 sa zdržalo hlasovania (nariadenie) a 473 hlasmi za, 80 proti a 27 sa zdržalo hlasovania (smernica), ochránia spotrebiteľov pred nestálymi cenami.

11-04-2024 15:50
Health
April I 2024

Poslanci prijali svoje návrhy na prepracovanie farmaceutických právnych predpisov EÚ s cieľom podporiť inovácie a zvýšiť bezpečnosť dodávok, prístup k liekom a ich cenovú dostupnosť. Legislatívny balík týkajúci sa liekov na ľudské použitie pozostáva z novej smernice (prijatej 495 hlasmi za, 57 proti a 45 sa zdržalo hlasovania) a nariadenia (prijatého 488 hlasmi za, 67 proti a 34 sa zdržalo hlasovania).

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Európsky parlament dnes prijal desať legislatívnych textov k reforme európskej migračnej a azylovej politiky dohodnutej s členskými štátmi EÚ v decembri. S cieľom pomôcť krajinám EÚ, ktoré sú vystavené migračnému tlaku, ostatné členské štáty prispejú premiestnením žiadateľov o azyl alebo osôb pod medzinárodnou ochranou na ich územie, finančnými príspevkami alebo poskytovaním prevádzkovej a technickej podpory.

Mobility package_trucks on the road by night ©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
14-03-2024 10:23
Climate change and the environment
March 2024

Poslanci dali v stredu zelenú novým pravidlám EÚ na zníženie emisií z osobných áut, dodávok, autobusov, nákladných áut a prívesov. 297 hlasmi za, 190 proti a 37 sa zdržalo hlasovania, Parlament prijal dohodu dosiahnutú s Radou o nariadení Euro 7 (typové schvaľovanie a dohľad nad trhom motorových vozidiel). Vozidlá budú musieť spĺňať nové normy dlhšie, čím sa zabezpečí, že zostanú čistejšie počas celej životnosti.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Parlament v stredu schválil akt o umelej inteligencii, ktorý zaisťuje bezpečnosť a súlad so základnými právami a zároveň podporuje inovácie. Nariadenie, ktorého znenie dohodol Parlament v decembri 2023 s členskými štátmi, bolo schválené 523 hlasmi za. Cieľom nariadenia je chrániť základné práva, demokraciu, právny štát a environmentálnu udržateľnosť pred vysokorizikovou umelou inteligenciu a zároveň podporovať inovácie a zabezpečiť európske líderstvo v tejto oblasti.

13-03-2024 15:26
Climate change and the environment
March 2024

Parlament v stredu prijal svoje návrhy na zlepšenie prevencie a zníženie odpadu z potravín a textilu v celej EÚ. Poslanci navrhujú vyššie záväzné ciele zníženia odpadu, ktoré sa majú splniť na vnútroštátnej úrovni do 31. decembra 2030 – aspoň 20 % v spracovaní a výrobe potravín (namiesto 10 % navrhovaných Komisiou) a 40 % na obyvateľa v maloobchode, reštauráciách, stravovacích službách a domácnostiach (namiesto 30 %).

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Europoslanci v stredu definitívne schválili nové právne predpisy na ochranu novinárov a médií pred politickými alebo ekonomickými zásahmi. Nový právny predpis, ktorý bol prijatý 464 hlasmi za, 92 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania, zaväzuje členské štáty, aby chránili nezávislosť médií, a zakazuje všetky formy zásahov do redakčných rozhodnutí.

Intro illegal workers focus
13-03-2024 13:39
A stronger economy, social justice and jobs
March 2024

Prepracovanie reformy Colného kódexu EÚ by zmenilo spôsob, akým colné orgány fungujú, spolupracujú s obchodníkmi a spravujú tovar, ktorý si ľudia objednávajú online. Colný kódex EÚ potrebuje dôkladné prepracovanie z dôvodu exponenciálneho rastu elektronického obchodu a mnohých nových noriem pre produkty, zákazy, povinnosti a sankcie, ktoré EÚ zaviedla v posledných rokoch. Reforma zavádza nové nástroje a jednoduchšie procesy, ktoré colným orgánom pomôžu efektívnejšie pracovať.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Po predchádzajúcej dohode s Radou europoslanci v utorok schválili plány na zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov z odvetvia budov. Cieľom navrhovanej revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je do roku 2030 výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie v sektore budov v EÚ a do roku 2050 dosiahnuť jeho klimatickú neutralitu. Nové pravidlá tiež znamenajú, že sa obnoví viac budov s najhoršou hospodárnosťou.

12-03-2024 15:19
Climate change and the environment
March 2024

Nové pravidlá znížia škodlivé emisie z priemyselných zariadení a veľkých chovov ošípaných a hydiny s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Parlament prijal dohodu s členskými štátmi o revízii smernice o priemyselných emisiách (IED) 393 hlasmi za, 173 bolo proti a 49 sa hlasovania zdržalo, a nové nariadenie o portáli pre priemyselné emisie 506 hlasmi za, 82 členov hlasovalo proti a 25 sa hlasovania zdržalo.

Eco-friendly, biodegradable, climate-neutral… 
 
In recent years, many corporations have overstated or misrepresented their green credentials, often misleading consumers with exaggerated environmental or durability claims. So much so that the practice gave rise to the term ‘greenwashing’. 
 
Parliament has voted to outlaw greenwashing and make durability information clear and easily accessible to consumers. 
   
Find out more in our short explainer video.
12-03-2024 14:52
Climate change and the environment
March 2024

Parlament prijal svoje stanovisko k zavedeniu systému overovania a predbežného schvaľovania environmentálnych marketingových tvrdení s cieľom chrániť občanov pred zavádzajúcimi reklamami. Smernica o ekologických tvrdeniach ukladá spoločnostiam povinnosť predložiť dôkazy o svojich environmentálnych marketingových tvrdeniach predtým, ako budú propagovať produkty ako „biologicky odbúrateľné“, „menej znečisťujúce“, „šetriace vodou“ alebo s „biologickým obsahom“.

In a rapidly changing world, the EU needs to be able to make strong decisions. That’s why the European Parliament wants the EU’s powers to evolve. This requires updating the Union's founding documents: the EU Treaties. They were last changed in 2007. 

MEPs are calling for treaty changes that would not only strengthen the EU, but also democracy, giving more power to Europeans and streamlining decision making. Proposals include updating the lawmaking process, promoting European cooperation and rethinking how the European Commission is elected.
29-02-2024 15:40
European democracy
February II 2024

EÚ potrebuje dlhodobú politickú víziu a inštitucionálne a finančné reformy, aby zabezpečila svoju schopnosť absorbovať nových členov, uviedli poslanci v správe prijatej vo štvrtok. V správe prijatej vo štvrtok 305 hlasmi za, poslanci zdôrazňujú, že postupy prípravy na rozšírenie by sa mali uskutočňovať súbežne v EÚ aj v pristupujúcich krajinách. Poslanci vyzývajú na silnejšiu ochranu právneho štátu a demokratických hodnôt EÚ pred zhoršovaním situácie v existujúcich aj budúcich členských štátoch.

Workshop on 'New avenues for the Commission Rule of Law report: From reporting to enforcing the Rule of Law and Union values',
29-02-2024 15:13
Values and rights, rule of law, security
February II 2024

Poslanci v stredu varovali pred zhoršením demokracie v mnohých členských štátoch a kritizovali nečinnosť Komisie pri ochrane hodnôt EÚ. Parlament vo svojom posúdení správy Európskej komisie o právnom štáte z roku 2023, ktorú v januári schválil Výbor pre občianske slobody, berie na vedomie konkrétny pozitívny vývoj, vrátane úsilia novej poľskej vlády o posilnenie právneho štátu a slobody médií, pričom poukazuje na pretrvávajúce hrozby pre demokraciu, právny štát a základné práva.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Poslanci schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu Strategické technológie pre Európu (STEP) a súvisiace zásadné zmeny vo viacročnom rozpočte EÚ. Parlament v utorok schválil revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ, resp. viacročného finančného rámca (VRF). Tá zahŕňa Nástroj pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur a Platformu strategických technológií pre Európu (STEP), ktorej cieľom je zvýšiť strategickú nezávislosť EÚ a podporiť inovácie.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Podľa nového zákona musí EÚ do roku 2030 obnoviť aspoň 20 % svojich pevninských a morských oblastí a do roku 2050 všetky ekosystémy, ktoré potrebujú obnovu. Cieľom právneho predpisu o obnove prírody, na ktorom sa Parlament dohodol s členskými štátmi, je obnoviť degradované ekosystémy vo všetkých členských štátoch, pomôcť splniť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity a zlepšiť potravinovú bezpečnosť.

Fact vs Fake
27-02-2024 14:09
Digital transformation
February II 2024

Cieľom nových pravidiel je posilniť dôveru občanov vo volebné kampane a pomôcť v boji proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu. Parlament v utorok prijal nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti a cielenia politickej reklamy, vďaka ktorým sa volebné a referendové kampane stanú transparentnejšími a odolnejšími voči zasahovaniu. Nové pravidlá budú regulovať politickú reklamu, najmä online reklamy, a zároveň stanovia rámec pre politických aktérov, aby mohli ľahšie inzerovať v celej EÚ.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Parlament podporil jednoduchší postup pre NGT rastliny rovnocenné s konvenčnými a stanovil prísnejšie pravidlá pre ostatné, s cieľom posilniť udržateľnosť a odolnosť potravinového systému. Parlament prijal svoju pozíciu na rokovania s členskými štátmi o návrhu Komisie o nových genómových technikách (NGT), ktoré menia genetický materiál organizmu, a to 307 hlasmi za, 263 proti a 41 sa zdržalo hlasovania.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Parlament schválil smernicu, ktorá zlepší označovanie výrobkov a zakáže používanie environmentálne klamlivých tvrdení. Cieľom smernice, je chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a pomôcť im robiť lepšie rozhodnutia pri nákupe. Únijný zoznam zakázaných obchodných praktík sa preto doplní o niekoľko problematických marketingových postupov týkajúcich sa environmentálne klamlivých tvrdení a predčasného zastarávania tovaru.

Green earth with the icon of Environment for environmental, social and governance, Reduce CO2 emission, and Net zero Greenhouse gas emissions target. Climate neutral long term strategy.
16-01-2024 16:19
Climate change and the environment
January 2024

16-01-2024 - Parlament v utorok schválil nové pravidlá na minimalizáciu emisií zo silných skleníkových plynov v súlade s cieľmi EÚ a globálnymi klimatickými cieľmi.

Medicine doctor and stethoscope in hand touching icon medical network connection with modern virtual screen interface.
13-12-2023 14:23
Health
December 2023

Poslanci v stredu prijali pozíciu k vytvoreniu európskeho priestoru pre zdravotné údaje s cieľom uľahčiť prístup k osobným zdravotným údajom a posilniť ich bezpečnú výmenu. Nový európsky priestor pre zdravotné údaje (EHDS) by umožnil občanom kontrolovať svoje osobné údaje týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a uľahčil by ich bezpečné zdieľanie na výskumné a neziskové účely. Plénum prijalo správu, ktorá bude slúžiť ako mandát Parlamentu na rokovanie s Radou o konečnej podobe právnych predpisov.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Parlament v utorok schválil plány na posilnenie dodávok strategických surovín do EÚ. Akt o kritických surovinách by mal zvýšiť konkurencieschopnosť a posilniť suverenitu EÚ odstránením byrokracie, podporou inovácií v celom hodnotovom reťazci, ako aj podporou malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je aj oživenie výskumu a vývoj alternatívnych materiálov a ekologickejších ťažobných a výrobných postupov.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom riešiť neustále rastúce množstvo odpadu a podporiť opätovné použitie a recykláciu. Menej obalov, obmedzenie určitých druhov a zákaz používania „večných chemikálií“ Okrem celkových cieľov zníženia množstva obalov navrhnutých v nariadení (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) chcú poslanci stanoviť konkrétne ciele na zníženie množstva plastových obalov.

21-11-2023 14:22
Climate change and the environment
November II 2023

Poslanci sú pripravení začať rokovania s krajinami EÚ o nových opatreniach na posilnenie cieľov znižovania emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá ako autobusy, nákladné vozidlá a prívesy. V utorok Parlament prijal svoju rokovaciu pozíciu 445 hlasmi za, 152 členov hlasovalo proti a 30 sa zdržalo hlasovania. Poslanci požadujú prísne ciele znižovania emisií CO2 pre stredné a ťažké nákladné vozidlá vrátane profesionálnych vozidiel (ako sú odpadkové vozy, sklápače alebo miešačky) a autobusov.

21-11-2023 12:46
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament prijal svoju pozíciu k novému certifikačnému rámcu EÚ pre technologické a prírodné odstraňovanie uhlíka s cieľom pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050. Poslanci 448 hlasmi za, 65 proti a 114 sa zdržalo hlasovania, súhlasili so zriadením systému na zlepšenie schopnosti EÚ kvantifikovať, monitorovať a overovať odstraňovanie uhlíka. Mal by pomôcť zvýšiť využívanie tohto nástroja, budovať dôveru so zainteresovanými stranami a priemyslom a bojovať proti klamlivej reklame.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament prijal svoju rokovaciu pozíciu k novým opatreniam na posilnenie práva na opravu a zníženie vplyvu masovej spotreby na životné prostredie. Parlament v utorok prijal svoju pozíciu k posilneným pravidlám tzv. práva spotrebiteľov na opravu, a to 590 hlasmi za, 15 proti a 15 sa zdržalo hlasovania. Cieľom návrhu je podporiť udržateľnejšiu spotrebu tým, že bude jednoduchšie nechať si chybný tovar opraviť, čo povedie k zníženiu množstva odpadu a posilneniu sektora opráv.

09-11-2023 11:47
Climate change and the environment
November I 2023

Poslanci sú pripravení začať rokovania s vládami členských štátov o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy pre osobné automobily, dodávky, autobusy a nákladné vozidlá. Parlament vo štvrtok prijal svoju rokovaciu pozíciu o prepracovanom návrhu pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami (Euro 7) 329 hlasmi za, 230 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania.

18-10-2023 13:03
Digital transformation
October II 2023

Poslanci v stredu hlasovali o novom zákone o digitalizácii schengenských víz, vďaka ktorému budú víza bezpečnejšie a prístupnejšie.

17-10-2023 14:04
Digital transformation
October II 2022

Cieľom platformy „Strategické technológie pre Európu“ je podporiť digitálne a zelené technológie a biotechnológie a umožniť priemyslu EÚ dosiahnuť digitálnu a zelenú transformáciu.

yellow flower in grass next to paper with text green bonds
05-10-2023 13:48
A stronger economy, social justice and jobs
October I 2023

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok prijali nový dobrovoľný štandard používania označenia „Európsky zelený dlhopis“, ktorý je prvým svojho druhu na svete. Nariadenie prijaté 418 hlasmi za, pričom 79 bolo proti a 72 sa zdržalo hlasovaniao, stanovuje jednotné normy pre emitentov, ktorí chcú používať označenie „európsky zelený dlhopis“ alebo „EuGB“ na uvádzanie svojho dlhopisu na trh.

Industrial and factory waste water discharge pipe into the canal and sea, dirty water pollution
05-10-2023 12:24
Climate change and the environment
October I 2023

Parlament vo štvrtok prijal pozíciu k novým pravidlám zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd s cieľom lepšie chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Poslanci chcú, aby sa vyčistené odpadové vody z čistiarní komunálnych odpadových vôd využívali vo väčšej miere, napríklad v priemyselných procesoch či pri chladení. Takisto chcú, aby krajiny EÚ vypracovali a realizovali „plány šetrenia vodou a opätovného využívania vody“.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

V reakcii na rastúce hrozby pre slobodu médií a životaschopnosť priemyslu poslanci prijali svoju pozíciu k návrhu zákona o posilnení transparentnosti a nezávislosti médií v EÚ. Európsky parlament vo svojej pozícii k Európskemu aktu o slobode médií, ktorú prijal 448 hlasmi za, 102 proti a 75 sa zdržalo hlasovania, žiada, aby členské štáty zabezpečili pluralitu médií a chránili nezávislosť médií pred vládnymi, politickými, ekonomickými či súkromných zásahmi.

Protecting workers from asbestos
03-10-2023 12:52
Health
October I 2023

Parlament schválil nové pravidlá na ochranu pracovníkov EÚ pred zdravotnými rizikami súvisiacimi s azbestom a na zlepšenie včasného odhaľovania azbestu. V utorok plénum schválilo 614 hlasmi za, pričom 2 boli proti a 4 sa zdržali hlasovania, smernicu, na ktorej sa už zhodla s členskými štátmi, a ktorou sa zníži limit vystavenia azbestu pri práci, a vyzýva na používanie modernejších a presnejších technológií na zistenie prítomnosti tenkých azbestových vlákien.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Nový obchodný nástroj má slúžiť predovšetkým ako odstrašujúci prostriedok, Únii však umožní bojovať proti hospodárskemu nátlaku a reagovať vlastnými protiopatreniami. Ten Európskej únii umožní reagovať – v súlade s medzinárodným právom a ako poslednú možnosť – v prípade, že Úniu alebo členský štát ekonomicky vydiera krajina mimo EÚ, ktorá sa snaží ovplyvniť konkrétnu politickú voľbu alebo postoj.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Poslanci vo štvrtok prijali svoje stanovisko k posilneniu dodávok strategických surovín, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie prechodu EÚ na udržateľnú a digitálnu budúcnosť. Cieľom zákona o kritických surovinách je zvýšiť konkurencieschopnosť a autonómiu EÚ. Zníži byrokraciu, podporí inovácie v celom hodnotovom reťazci, podporí malé a stredné podniky a tiež výskum a vývoj alternatívnych materiálov a ekologickejších ťažobných a výrobných metód.

13-09-2023 15:00
Climate change and the environment
September 2023

Parlament dnes prijal pozíciu k revidovanému právnemu predpisu na zlepšenie kvality ovzdušia v EÚ s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie pre európskych občanov. Hlasovaním, v ktorom 363 poslancov hlasovalo za, 226 proti a 46 sa zdržalo hlasovania, sa stanovili prísnejšie limity a cieľové hodnoty do roku 2035 pre viaceré znečisťujúce látky vrátane tuhých častíc (PM2.5, PM10), NO2 (oxid dusičitý), SO2 (oxid siričitý) a O3 (ozón).

13-09-2023 14:35
Climate change and the environment
September 2023

Poslanci v stredu schválili nový zákon na zvýšenie využívania udržateľných palív, ako sú moderné biopalivá alebo vodík, v odvetví leteckej dopravy. Pravidlá v oblasti leteckej dopravy RefuelEU sú súčasťou balíka Fit for 55, plánu EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a zabezpečiť, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou.

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Parlament v utorok odhlasoval posilnenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so Zelenou dohodou a REPowerEU. Cieľom aktualizovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (RED), na ktorej sa už neformálne dohodol Parlament s Radou, je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe v EÚ do roku 2030 na 42,5 %. Členské štáty by sa však mali usilovať o dosiahnutie podielu až vo výške 45 %.

12-09-2023 12:32
EU in the World
September 2023

Poslanci v utorok podporili posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom zákona o spoločnom obstarávaní (EDIRPA). Nariadením sa stanovuje krátkodobý nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania do 31. decembra 2025. Pomôže členským štátom naplniť ich najnaliehavejšie a najkritickejšie potreby v oblasti obrany ktoré zhoršili transfery výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu, a to na báze dobrovoľnosti a spolupráce.

Water treatment
12-09-2023 12:23
Climate change and the environment
September 2023

Parlament v utorok prijal pozíciu k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd a zlepšeniu noriem kvality vody v EÚ. Poslanci chcú pravidelne aktualizované kontrolné zoznamy EÚ, ktoré budú obsahovať názvy látok predstavujúcich významné riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie a ktorú budú držať krok s novými vedeckými dôkazmi a novými chemickými látkami.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

Vo štvrtok Parlament prijal plány na zvýšenie výroby munície a rakiet v EÚ s cieľom riešiť súčasný nedostatok.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

Parlament chce vzhľadom na budúce výzvy posilniť Európsku zdravotnú úniu a odolnosť národných systémov zdravotnej starostlivosti. Počas uplynulého roku Osobitný výbor Európskeho parlamentu pre pandémiu ochorenia COVID-19 (COVI) pracoval na analýze o vplyve krízy, kde zhodnotil účinnosť opatrení EÚ a členských štátov a pripravil konkrétne odporúčania na riešenie nedostatkov v reakcii na pandémiu.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

Podľa poslancov musí EÚ do roku 2030 zaviesť opatrenia na obnovu najmenej 20 % jej pozemných a morských oblastí. Po utorkovej rozprave dnes Parlament prijal svoju pozíciu k zákonu EÚ o obnove prírody 336 hlasmi za, 300 hlasovalo proti a 13 sa zdržalo hlasovania. Hlasovanie o zamietnutí návrhu Komisie neprešlo. Poslanci zdôrazňujú, že obnova ekosystému je kľúčom k boju proti zmene klímy a strate biodiverzity a znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť.