Новини

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

В сряда Парламентът даде окончателна „зелена светлина“ на нови правила, задължаващи фирмите да смекчат отрицателното си въздействие върху правата на човека и околната среда. Европейският парламент одобри новата директива за дължима грижа, договорена със Съвета, която изисква от предприятията и техните партньори нагоре и надолу по веригата, включително доставка, производство, да предотвратяват, прекратяват или смекчават неблагоприятното си въздействие върху правата на човека и околната среда.

25-04-2024 17:08
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новите закони гарантират, че хората със законен интерес, включително журналисти, медийни специалисти, организации на гражданското общество, компетентни органи и надзорни органи, ще имат незабавен, нефилтриран, пряк и свободен достъп до информацията за действителните собственици, съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на равнището на ЕС.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

В сряда евродепутатите одобриха нови правила, насочени към подобряване на условията на труд на работещите през платформи. Новите правила, договорени от Парламента и Съвета през февруари и приети с 554 гласа „за“, 56 „против“ и X 24 „въздържал се“, имат за цел да гарантират, че трудовият статус на работниците през платформи е класифициран правилно, и да коригират фиктивната самостоятелна заетост. Те също така регулират за първи път в ЕС използването на алгоритми на работното място.

25-04-2024 11:30
Climate change and the environment
April II 2024

Преразгледаният закон има за цел да намали замърсяването на въздуха в ЕС за чиста и здравословна околна среда и да постигне визията на ЕС за нулево замърсяване на въздуха до 2050 г. Парламентът прие предварително политическо споразумение с държавите от ЕС относно нови мерки за подобряване на качеството на въздуха в ЕС, така че то вече да не е вредно за човешкото здраве, природните екосистеми и биологичното разнообразие, с 381 гласа „за„, 225 „против“ и 17 „въздържал се“.

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

В сряда Парламентът прие нови мерки, насочени към това опаковките да станат по-устойчиви и да се намалят отпадъците от опаковки в ЕС. Регламентът, чиято цел е да се противодейства на постоянно нарастващите отпадъци, да се хармонизират правилата на вътрешния пазар и да се стимулира кръговата икономика, беше одобрен с 476 гласа „за“, 129 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“.

Hand pointing at the medical record and health data of a patient on a tablet
25-04-2024 09:32
Health
April II 2024

Създаване на европейско пространство за здравни данни, което да подобри достъпа на гражданите до техните лични здравни данни и да насърчи сигурното споделяне от обществен интерес. В сряда евродепутатите гласуваха с 445 „за“, 142 „въздържал се“ и 39 „против“, за да одобрят междуинституционалното споразумение за създаване на европейско пространство на здравни данни.

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Новите правила въвеждат засилено „право на ремонт“ и имат за цел да намалят отпадъците и да насърчат сектора на ремонтните услуги, като улеснят и направят по-рентабилно поправянето на стоки. Парламентът прие във вторник директивата относно т.нар. право на ремонт за потребителите с 584 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“. Правилата изясняват задълженията на производителите за ремонт на стоките и насърчават потребителите да удължават жизнения цикъл на продукта чрез ремонт.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

В четвъртък евродепутатите приеха планове за улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород, на газовия пазар на ЕС. Новата директива и регламент относно пазарите на газ и водород имат за цел да декарбонизират енергийния сектор на ЕС, като засилят производството и внедряването на възобновяеми газове и водород.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Реформата, приета в четвъртък, ще направи пазара на електроенергия в ЕС по-стабилен, достъпен и устойчив. Законодателството ще защити потребителите от нестабилни цени. Членовете на ЕП гарантират, че потребителите ще имат право на достъп до договори с фиксирани цени или договори с динамични цени и ще получат важна информация за условията, които са избрали. Доставчиците няма да имат право едностранно да променят условията на договора.

11-04-2024 15:50
Health
April I 2024

ЕП прие предложения за преразглеждане на фармацевтичните правила на ЕС, за да се насърчат иновациите и да се повиши сигурността на доставките и достъпността на лекарствата на приемливи цени. Евродепутатите искат да въведат минимален срок на регулаторна защита на данните (по време на който други компании не могат да получат достъп до клиничните данни за продуктите) от седем години и половина, в допълнение към две години пазарна защита, след получаване на разрешение за търговия.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Днес Европейският парламент прие 10 законодателни текста за реформиране на европейската политика в областта на миграцията и убежището, както беше договорено с държавите членки през декември. За да се подпомогнат държавите от ЕС, подложени на миграционен натиск, другите държави членки ще трябва да дадат своя принос, като преместят кандидатите за убежище или лицата, ползващи се с международна закрила, на своя територия, като участват финансово или като предоставят оперативна и техническа подкрепа.

Air pollution
11-04-2024 14:16
Climate change and the environment
April I 2024

Новият закон ще позволи на ЕС да намали емисиите на метан от енергийния сектор, за да постигне целите на ЕС в областта на климата и да подобри качеството на въздуха. Парламентът прие предварително политическо споразумение с държавите от ЕС относно нов закон за намаляване на емисиите на метан от енергийния сектор с 530 гласа „за“, 63 „против“ и 28 „въздържал се“.

Mobility package_trucks on the road by night ©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
14-03-2024 10:23
Climate change and the environment
March 2024

В сряда евродепутатите одобриха новите правила на ЕС за намаляване на емисиите от леки автомобили, микробуси, автобуси, камиони и ремаркета. С 297 гласа „за“, 190 гласа „против“ и 37 гласа „въздържал се“ Парламентът прие постигнатото споразумение със Съвета относно регламента Евро 7. Превозните средства ще трябва да отговарят на новите стандарти за по-дълго време, като гарантират, че ще останат по-чисти през целия си жизнен цикъл.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Парламентът одобри в сряда законодателния акт за изкуствения интелект, който гарантира безопасността и зачитането на основните права, като същевременно насърчава иновациите. Той има за цел да защитава основните права, демокрацията, принципите на правовата държава и екологичната устойчивост от високорисков ИИ, като същевременно насърчава иновациите и утвърждава Европа като лидер в тази област. Регламентът установява задължения за ИИ въз основа на потенциалните рискове и степента на въздействие.

13-03-2024 15:26
Climate change and the environment
March 2024

В сряда Парламентът прие своите предложения за по-добро предотвратяване и намаляване на хранителните и текстилните отпадъци в целия ЕС. Парламентът предлагат по-високи обвързващи цели за намаляване на отпадъците, които да бъдат постигнати на национално равнище до 31 декември 2030 г. — най-малко 20 % в преработката и производството на храни (вместо 10 %, предложени от Комисията) и 40 % на глава от населението в търговията на дребно, ресторантите, заведенията за хранене и домакинствата.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Евродепутатите дадоха „зелена светлина“ за законодателство в защита на журналистите и медиите в ЕС от намеса. Съгласно нов закон, държавите членки ще бъдат задължени да защитават независимостта на медиите, а всички форми на намеса в редакционните решения ще бъдат забранени. На властите ще бъде забранено да притискат журналисти и редактори да разкриват източниците си, включително чрез задържане, санкции, претърсвания на офиси или чрез инсталиране на софтуер за наблюдение на техните устройства.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Във вторник членовете на ЕП приеха вече съгласувани със Съвета планове, чрез които да се помогне за намаляване на енергопотреблението и на емисиите на парникови газове от сградния сектор. Предложеното преразглеждане на Директивата относно енергийните характеристики на сградите има за цел до 2030 г. значително да се намалят емисиите на парникови газове и потреблението на енергия в сградния сектор на ЕС и той да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г.

12-03-2024 15:19
Climate change and the environment
March 2024

Новите правила ще намалят вредните емисии от промишлените инсталации и големите свинеферми и птицеферми с цел опазване на човешкото здраве и околната среда. Парламентът прие споразумението с държавите членки относно преразглеждането на Директивата за емисиите от промишлеността с 393 гласа „за“, 173 „против“ и 49 „въздържал се“, както и новия регламент относно портала за емисии от промишлеността с 506 гласа „за“,82 „против“ и 25 „въздържал се“.

Eco-friendly, biodegradable, climate-neutral… 
 
In recent years, many corporations have overstated or misrepresented their green credentials, often misleading consumers with exaggerated environmental or durability claims. So much so that the practice gave rise to the term ‘greenwashing’. 
 
Parliament has voted to outlaw greenwashing and make durability information clear and easily accessible to consumers. 
   
Find out more in our short explainer video.
12-03-2024 14:52
Climate change and the environment
March 2024

ЕП прие позицията си за създаване на система за проверка и предварително одобрение на твърденията за екологосъобразно предлагане на пазара с цел защита на гражданите от заблуждаващи реклами. Директивата относно твърденията за екологосъобразност ще задължи дружествата да представят доказателства за своите твърдения за екологичен маркетинг, преди да рекламират продукти като „биоразградими“, „незамърсяващ“, „спестяващи вода“ или „базирани на био съдържание“.

Hand holding in the palm a virtual ball connected to smaller bubbles each of them with the icon of a digital service. Concept of digital services.
29-02-2024 16:05
Digital transformation
February II 2024

Новата рамка за цифрова идентичност ще предостави на гражданите на ЕС трансграничен цифров достъп до ключови обществени услуги. Съгласно регламента, приет в четвъртък и вече съгласуван с министрите на ЕС, този нов портфейл за цифрова самоличност ще позволи на гражданите да се идентифицират и удостоверяват онлайн, без да се налага да прибягват до търговски доставчици (които пораждат опасения за доверие, сигурност и поверителност).

Workshop on 'New avenues for the Commission Rule of Law report: From reporting to enforcing the Rule of Law and Union values',
29-02-2024 15:13
Values and rights, rule of law, security
February II 2024

В сряда евродепутатите предупредиха за отстъпление на демокрацията в много държави членки и разкритикуваха бездействието на Комисията за защита на ценностите на ЕС. В своята оценка на доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2023 г., одобрен от комисията на ЕП по граждански свободи през януари, Парламентът отбелязва някои конкретни положителни развития,включително усилията на новото полско правителство за укрепване на върховенството на закона и свободата на медиите.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Евродепутатите одобриха дългосрочното финансиране за Украйна, платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) и произтичащите от това съществени промени в многогодишния бюджет на ЕС. Парламентът подкрепи преразгледания дългосрочен бюджет на ЕС – многогодишната финансова рамка (МФР). Промените са свързани с Механизма за Украйна на стойност 50 млрд. евро и платформата „Стратегически технологии за Европа“, която има за цел да направи ЕС стратегически по-независим и да насърчи иновациите.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

С новия закон ЕС се задължава да възстанови най-малко 20% от сухоземните си и морски зони до 2030 г., а до 2050 г. – всички екосистеми, които се нуждаят от възстановяване. Законът на ЕС за възстановяване на природата, договорен с държавите членки, ще възстанови увредените екосистеми във всички страни от Съюза, ще спомогне за постигането на целите на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие и ще подобри продоволствената сигурност.

Fact vs Fake
27-02-2024 14:09
Digital transformation
February II 2024

Новите правила имат за цел да повишат доверието на гражданите в предизборните кампании и да спомогнат за борбата с дезинформацията и чуждестранната намеса. Във вторник Парламентът прие нови правила за прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране, които ще направят изборите и референдумите по-прозрачни и устойчиви на намеса. Новите правила ще регулират политическите реклами като същевременно ще осигурят рамка за по-лесно рекламиране за политическите участници в целия ЕС.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

С цел устойчива продоволствена система, ЕП подкрепя опростена процедура за получени чрез НГТ растения, които са еквивалентни на конвенционалните, и по-строги правила в останалите случаи. Парламентът прие позицията си за преговори с държавите членки по предложението на Комисията относно новите геномни техники (НГТ), които променят генетичния материал на даден организъм, с 307 гласа „за“, 263 гласа „против“ и 41 гласа „въздържал се“.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Парламентът даде окончателна „зелена светлина“ на директива, която ще подобри етикетирането на продуктите и ще забрани използването на подвеждащи твърдения за екологосъобразност. Директивата, приета днес с 593 гласа „за“, 21 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“, има за цел да защити потребителите от заблуждаващи търговски практики и да им помогне да направят по-добър избор при покупка

Green earth with the icon of Environment for environmental, social and governance, Reduce CO2 emission, and Net zero Greenhouse gas emissions target. Climate neutral long term strategy.
16-01-2024 16:19
Climate change and the environment
January 2024

Във вторник Парламентът одобри нови правила за свеждане до минимум на емисиите от мощни парникови газове, в съответствие с целите на ЕС и глобалните цели в областта на климата.

Medicine doctor and stethoscope in hand touching icon medical network connection with modern virtual screen interface.
13-12-2023 14:23
Health
December 2023

В сряда евродепутатите приеха позицията си за създаване на европейско пространство за здравни данни, за да се улесни достъпът до лични здравни данни и да се насърчи сигурното споделяне. Новото европейско пространство на здравни данни ще даде възможност на гражданите да контролират личните си здравни данни и ще улесни сигурното споделяне за научноизследователски и с нестопанска цели.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Във вторник Парламентът окончателно даде „зелена светлина“ за плановете си за увеличаване на доставките на стратегически суровини в ЕС. Законодателният акт за суровините от изключителна важност има за цел да направи ЕС по-конкурентоспособен и по-независим, като намалява бюрокрацията, насърчава иновациите по цялата верига на създаването на стойност и подпомага малките и средните предприятия.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

В сряда Парламентът прие позицията си относно новите правила за опаковките в целия ЕС, за да се справи с постоянно растящите отпадъци и да стимулира повторната употреба и рециклирането. Евродепутатите одобриха доклада, който представлява мандатът на Парламента за преговори с правителствата на ЕС, с 426 гласа „за“, 125 „против“ и 74 „въздържал се“. Намаляване на опаковките, ограничаване на определени видове и забрана на употребата на неразградими химикали

21-11-2023 14:22
Climate change and the environment
November II 2023

Евродепутатите са готови да започнат преговори със Съвета по засилени цели за намаляване на емисиите на CO2 за нови тежкотоварни превозни средства, като автобуси, камиони и ремаркета. В сряда Парламентът прие преговорната си позиция с 445 гласа „за“, 152 „против“ и 30 „въздържал се“. Евродепутатите искат строги цели за намаляване на емисиите на CO2 за средни и тежкотоварни камиони, включително професионални превозни средства (като камиони за боклук, самосвали или бетонобъркачки) и автобуси.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

ЕП прие своята преговорна позиция относно нови мерки за утвърждаване на правото на поправка и за намаляване на въздействието на масовото потребление върху околната среда. Във вторник Парламентът прие позицията си относно засиленото „право на поправка“ за потребителите. Предложението има за цел да насърчи по-устойчивото потребление чрез улесняване на ремонта на повредени стоки, намаляване на отпадъците и подпомагане на услугите за поправка.

09-11-2023 11:47
Climate change and the environment
November I 2023

Евродепутатите са готови да започнат преговори с правителствата на ЕС за нови правила за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт за леки автомобили, микробуси, автобуси и камиони. В четвъртък Парламентът прие преговорната си позиция относно преразглеждането на правилата на ЕС за одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, по отношение на техните емисии и надзор на пазара (по-известно като Евро 7) с 329 гласа „за“, 230 „против“ и 41 „въздържал се“.

18-10-2023 13:03
Digital transformation
October II 2023

В сряда евродепутатите гласуваха нов закон за цифровизиране на шенгенските визи, който ще ги направи по-сигурни и достъпни.

17-10-2023 14:04
Digital transformation
October II 2023

STEP има за цел да стимулира цифровите технологии, нулевите нетни емисии и биотехнологиите и да даде възможност на промишлеността на ЕС да постигне целите на цифровия и зеления преход. Във вторник Парламентът прие позицията си относно създаването на платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP), предназначена да стимулира критични стратегически технологии чрез финансова подкрепа, „Печат за суверенитет“ и „Портал за суверенитет“.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

В отговор на нарастващите заплахи за свободата и жизнеспособността на медиите, евродепутатите приеха позиция относно закон за повишаване на прозрачността и независимостта на медиите в ЕС. В позицията си относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите, приета с 448 гласа „за“ Парламентът изразява желанието си държавите членки да гарантират медийния плурализъм и да защитават независимостта на медиите от правителствена, политическа, икономическа или частна намеса.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Основната цел на новия търговски инструмент е да оказва възпиращ ефект, но той също ще позволи на ЕС да се бори с икономическата принуда и да реагира със собствени мерки за противодействие. Парламентът одобри във вторник нов търговски инструмент, позволяващ на ЕС да реагира, в съответствие с международното право и като крайна мярка, ако ЕС или държавите членки се сблъскат с икономическо изнудване от чужда държава, опитваща се да повлияе на конкретна политика или позиция.

Protecting workers from asbestos
03-10-2023 12:52
Health
October I 2023

Парламентът одобри нови правила за защита на работниците в ЕС от рисковете за здравето, свързани с азбеста, и за подобряване на ранното откриване на азбест. Във вторник Парламентът прие с 614 гласа „за“„, 2 „против“ и 4 „въздържал се“ директива, вече е съгласувана с държавите членки, която ще намали границата на професионална експозиция на азбест и призовава за използването на по-модерни и точни технологии за откриване на наличието на тънки азбестови влакна.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

ЕП прие позицията си за увеличаване на доставките на стратегически суровини. Законодателният акт за суровините от изключителна важност има за цел да направи ЕС по-конкурентоспособен и автономен. Той ще намали бюрокрацията, ще насърчи иновациите по цялата верига за създаване на стойност, ще подкрепи МСП и ще стимулира научните изследвания и разработването на алтернативни материали и по-благоприятни за околната среда методи за добив и производство.

13-09-2023 15:00
Climate change and the environment
September 2023

Днес ЕП прие позицията си относно преразгледан закон за подобряване на качеството на въздуха в ЕС с цел постигане на чиста и здравословна околна среда за европейските граждани. 363 членове на ЕП гласуваха „за“, 226 „против“ и 46 се въздържаха при гласуване, което определя по-строги граници и пределни стойности до 2035 г. за редица замърсители, включително прахови частици (PM2.5, PM10), NO2 (азотен диоксид), SO2 (серен диоксид) и O3 (озон).

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

ЕП гласува във вторник за насърчаване на внедряването на възобновяеми източници на енергия в съответствие със Зеления пакт и плана REPowerEU. Актуализацията на Директивата относно енергията от възобновяеми източници, за която ЕП и Съветът вече се договориха, увеличава дела на тези източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 42,5% до 2030 г. Държавите членки следва да се стремят да постигнат дори 45%.

12-09-2023 12:32
EU in the World
September 2023

Евродепутатите подкрепиха укрепването на европейската отбранителна промишленост чрез общ закон за обществените поръчки (EDIRPA) във вторник. Регламентът, вече договорен със Съвета на 27 юни 2023 г., установява краткосрочен инструмент за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез общи обществени поръчки до 31 декември 2025 г.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

В четвъртък Парламентът прие планове за увеличаване на производството на боеприпаси и ракети в ЕС за справяне с настоящия недостиг.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

ЕП иска да укрепи Европейския здравен съюз и устойчивостта на националните здравни системи с оглед на бъдещите предизвикателства. През изминалата година специалната комисия на Европейския парламент относно пандемията от COVID-19 (COVI) анализира последиците от кризата, оцени ефективността на мерките на ЕС и националните мерки и отправи конкретни препоръки за преодоляване на пропуските и слабостите.

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

До 2030 г. ЕС трябва да въведе мерки за възстановяване, които да обхващат поне 20% от неговите сухоземни и морски територии, твърдят евродепутатите. След дебат във вторник, днес Парламентът прие позицията си относно закона на ЕС за възстановяване на природата с 336 гласа "за", 300 гласа "против" и 13 гласа "въздържал се". Гласуването за отхвърляне на предложението на Комисията не беше прието (312 гласа "за", 324 гласа "против" и 12 гласа "въздържал се").

dark blue color, space, two hands, the hand of the left holds a growing plant, the hand on the right holds the planet Earth
12-07-2023 12:12
Climate change and the environment
July 2023

В сряда Европейският парламент прие позицията си за започване на преговори с правителствата на ЕС по нов закон, който цели да направи продуктите в ЕС по-устойчиви.

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

Членовете на ЕП одобриха плановете, с които се определят нови цели за енергоспестяване до 2030 г. като част от Европейския зелен пакт. Законът ще определи цели за енергоспестяване както по отношение на първичното, така и на крайното потребление на енергия в ЕС. Държавите членки ще трябва колективно да осигурят намаляване на потреблението на енергия с поне 11,7% на равнище ЕС до 2030 г. (в сравнение с прогнозите на референтния сценарий на ЕС за 2020 г.).

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

ЕП прие планове за гарантиране на доставките на полупроводници чрез стимулиране на производството и иновациите в ЕС и въвеждане на спешни мерки срещу недостиг. Новият закон, вече договорен между Парламента и Съвета, има за цел да създаде благоприятна среда за инвестиции в полупроводници в Европа, като ускори процедурите за издаване на разрешения и признае критичното им значение чрез така наречения статут с възможно най-голямо национално значение.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

ЕП одобри нови правила за повече станции за алтернативни горива за автомобили и камиони, просто и лесно зареждане и по-чисти морски горива. Новите правила са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“– планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Те целят декарбонизация на транспорта. По-лесни за използване станции за зареждане

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Парламентът иска да подобри защитата на журналистите и активистите в ЕС срещу необосновани и неправомерни съдебни дела, водени с цел ограничаване на тяхната дейност. Съгласно проектозакон, одобрен във вторник в пленарна зала, журналисти, медийни организации, защитници на правата на човека, активисти, изследователи и творци ще бъдат защитени в ЕС от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, чиято цел е да ги сплашат и накажат.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

Правилата насърчават утвърждаването на ориентиран към човека, надежден ИИ и защитават здравето, безопасността, основните права и демокрацията от вредните му ефекти. В сряда Европейският парламент прие преговорната си позиция по Законодателния акт за изкуствен интелект (ИИ) с 499 гласа „за“, 28 гласа „против“ и 93 гласа „въздържал се“ преди преговорите с държавите членки на ЕС относно окончателния вариант на закона.