Zpravodajství

25-04-2024 17:53
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Ve středu Parlament s konečnou platností schválil nová pravidla, která podnikům ukládají povinnost zmírňovat negativní dopad jejich činnosti na lidská práva a životní prostředí. Podniky a jejich partneři v předcházející či následující fázi dodavatelského, výrobního i distribučního řetězce tak budou mít povinnost snížit či zcela eliminovat svůj nepříznivý dopad na lidská práva a životní prostředí a předcházet mu.

25-04-2024 15:38
A stronger economy, social justice and jobs
April II 2024

Poslanci ve středu schválili nová pravidla pro zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem. Cílem nových pravidel, o kterých Parlament uzavřel předběžnou dohodu s Radou v únoru, a která byla přijata na plenárním zasedání 554 hlasy (56 bylo proti a 24 se zdrželo hlasování), je zajistit, aby pracovníci platforem měli správně klasifikované postavení v zaměstnání, a zastavit praxi falešné samostatně výdělečné činnosti. Vůbec poprvé v EU také upravují používání algoritmů na pracovišti.

25-04-2024 11:30
Climate change and the environment
April II 2024

Cílem právního předpisu je snížit znečištění ovzduší v EU v zájmu čistého a zdravého životního prostředí pro občany a dosažení vize EU pro nulové znečištění ovzduší do roku 2050. Parlament ve středu schválil předběžnou politickou dohodu s členskými o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší v EU, aby již nebylo škodlivé pro lidské zdraví, přírodní ekosystémy a biologickou rozmanitost, a to 381 hlasy (225 bylo proti a 17 se zdrželo hlasování).

25-04-2024 10:14
Climate change and the environment
April II 2024

Ve středu přijal Parlament nová opatření, jejichž cílem je zvýšit udržitelnost obalů a snížit množství obalového odpadu v EU. Nařízení, jehož účelem je řešit neustále rostoucí objem odpadu, harmonizovat pravidla vnitřního trhu a podpořit oběhovou ekonomiku, bylo schváleno 476 hlasy (129 bylo proti a 24 se zdrželo hlasování). Pravidla, která byla předběžně dohodnuta s Radou, zahrnují cíle snížení množství obalů (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040).

23-04-2024 14:14
Climate change and the environment
April II 2024

Nová pravidla posilují právo na opravu. Jejich cílem je i snížit množství odpadu a podpořit opravárenský sektor díky snazším a cenově výhodnější opravám. Parlament v úterý přijal směrnici týkající se tzv. práva spotřebitele na opravu. Poslanci ji podpořili 584 hlasy (3 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování). Směrnice ujasňuje povinnosti výrobců opravovat zboží a motivovat spotřebitele k tomu, aby si výrobky nechávali opravit a prodloužili tak jejich životnost.

The European Parliament has passed new rules to make it easier to top up green vehicles.   
   
The EU wants to help create a network of electric recharging and hydrogen refuelling points that are as practical and accessible as petrol stations.   
   
Meanwhile, airports and big ports will have to provide electricity to planes and ships.   
   
The rules are part of Fit for 55 measures to cut greenhouse gas emissions and build a carbon-neutral EU.
11-04-2024 17:09
Climate change and the environment
April I 2024

Poslanci ve čtvrtek přijali plány na usnadnění zavádění obnovitelných a nízkouhlíkových plynů, včetně vodíku, na trh s plynem v EU. Cílem nové směrnice a nařízení o trzích s plynem a vodíkem je dekarbonizace energetického odvětví EU a posílení výroby a integrace obnovitelných plynů a vodíku. Opatření jsou navržena tak, aby pomohla zajistit dodávky energie narušené geopolitickým napětím, zejména válkou Ruska proti Ukrajině, a řešit změnu klimatu.

Electricity pylons stands in the foothills of the Alps mountains, pictured near the Bavarian village of Puchheim, southern Germany, on November 27, 2023.
11-04-2024 16:30
A stronger economy, social justice and jobs
April I 2024

Díky reformě přijaté ve čtvrtek bude trh s elektřinou v EU stabilnější, dostupnější a udržitelnější. Právní předpisy, na nichž již byly uzavřeny předběžné dohody s Radou, byly schváleny (nařízení) 433 hlasy (140 bylo proti a 15 se zdrželo hlasování) a (směrnice) 473 hlasy (80 bylo proti a 27 se zdrželo hlasování). Jejich cílem je chránit spotřebitele před kolísáním cen.

11-04-2024 15:50
Health
April I 2024

Poslanci přijali své návrhy na přepracování právních předpisů EU v oblasti léčiv, aby podpořili inovace a zvýšili bezpečnost dodávek a dostupnost léčiv. Poslanci chtějí zavést minimální dobu regulační ochrany údajů (během níž jiné společnosti nemají přístup k údajům o přípravku) v délce sedmi a půl roku, která by byla doplněna dvouletou ochranou trhu (během níž se nebudou moci prodávat generické, hybridní nebo podobné biologické přípravky) po registraci.

11-04-2024 14:27
Migration
April I 2024

Evropský parlament dnes přijal deset legislativních návrhů k reformě evropské migrační a azylové politiky, která byla předběžně dohodnuta s členskými státy EU v prosinci loňského roku. Na pomoc zemím EU vystaveným migračnímu tlaku přispějí ostatní členské státy tím, že žadatele o azyl nebo osoby požívající mezinárodní ochrany přemístí na své území, poskytnou finanční příspěvky nebo operativní a technickou podporu.

Mobility package_trucks on the road by night ©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
14-03-2024 10:23
Climate change and the environment
March 2024

Poslanci ve středu schválili v konečném hlasování nová pravidla EU pro snížení emisí z osobních automobilů, dodávek, autobusů, nákladních a přípojných vozidel. Parlament schválil předběžnou politickou dohodu s Radou o nařízení Euro 7 (pravidla pro schvalování typu motorových vozidel a dozor nad trhem motorových vozidel) 297 hlasy (190 bylo proti a 37 se zdrželo hlasování). Vozidla budou muset splňovat nové normy po delší dobu, aby zůstala ekologičtější po celou dobu své životnosti.

13-03-2024 16:23
Digital transformation
March 2024

Parlament ve středu schválil akt o umělé inteligenci, který zajišťuje bezpečnost a dodržování základních práv a zároveň podporuje inovace. Cílem přijatého textu je chránit základní práva, demokracii, právní stát a environmentální udržitelnost před vysoce rizikovou umělou inteligencí a zároveň podporovat inovace a zajistit Evropě v této oblasti vedoucí postavení. Nařízení stanoví povinnosti pro umělou inteligenci v závislosti na jejích potenciálních rizicích a míře dopadu.

13-03-2024 14:01
Values and rights, rule of law, security
March 2024

Poslanci ve středu s konečnou platností schválili novou legislativu na ochranu novinářů a médií v EU před politickým a ekonomickým vměšováním. Nový právní předpis, který poslanci podpořili 464 hlasy (92 bylo proti a 65 se zdrželo hlasování), ukládá členským státům povinnost chránit nezávislost médií a zakazuje jakoukoli formu vměšování do redakčních rozhodnutí.

12-03-2024 15:43
Climate change and the environment
March 2024

Poslanci v úterý schválili plán na snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů z budov, na němž se již dříve dohodli s Radou. Navrhovaná revize směrnice o energetické náročnosti budov klade před sektor budov v EU dva hlavní cíle: 1) výrazně nižší emise skleníkových plynů a spotřebu energie do roku 2030 a 2) úplnou klimatickou neutralitu do roku 2050. Obsahuje také požadavek na renovaci budov, jež jsou energeticky nejnáročnější, a lepší sdílení informací o energetické náročnosti.

Hand holding in the palm a virtual ball connected to smaller bubbles each of them with the icon of a digital service. Concept of digital services.
29-02-2024 16:05
Digital transformation
February II 2024

Nový rámec digitální identity umožní občanům EU přeshraniční digitální přístup ke klíčovým veřejným službám. Podle nařízení, které bylo přijato ve čtvrtek a na kterém Parlament uzavřel předběžnou politickou dohodu s Radou, nová peněženka s digitální identitou umožní občanům identifikovat se a autentizovat se online, aniž by se museli obracet na komerční poskytovatele, a nemuset proto mít obavy o důvěryhodnost, bezpečnost a soukromí.

In a rapidly changing world, the EU needs to be able to make strong decisions. That’s why the European Parliament wants the EU’s powers to evolve. This requires updating the Union's founding documents: the EU Treaties. They were last changed in 2007. 

MEPs are calling for treaty changes that would not only strengthen the EU, but also democracy, giving more power to Europeans and streamlining decision making. Proposals include updating the lawmaking process, promoting European cooperation and rethinking how the European Commission is elected.
29-02-2024 15:40
European democracy
February II 2024

Poslanci v usnesení přijatém ve čtvrtek uvádějí, že EU potřebuje dlouhodobou politickou vizi a institucionální a finanční reformy, aby byla schopna přijímat nové členy. V usnesení přijatém ve čtvrtek 305 hlasy poslanci zdůrazňují, že procesy přípravy na rozšíření by měly probíhat souběžně v EU i v přistupujících zemích. Poslanci vyzývají k posílení ochrany právního státu a demokratických hodnot EU před ústupem od nich ve stávajících i budoucích členských státech. Rozšíření by Unii mělo posílit.

28-02-2024 16:11
A stronger economy, social justice and jobs
February II 2024

Parlament v konečném hlasování schválil reformu pravidel EU, která posilují ochranu zeměpisných označení vína, lihovin a zemědělských produktů. Nařízení, které bylo dnes přijato 520 hlasy, lépe chrání zeměpisná označení, a to i online, dává větší pravomoci jejich producentům a zjednodušuje proces registrace. Během jednání s členskými státy poslanci trvali na tom, že vnitrostátní orgány budou muset přijmout správní a soudní opatření.

A montage of three pictures: one of a microchip, one of wind turbines and one of a microscope
27-02-2024 17:02
EU in the World
February II 2024

Poslanci schválili dlouhodobou finanční podporu pro Ukrajinu a Platformu strategických technologií pro Evropu (STEP) a s tím související podstatné změny víceletého rozpočtu EU. Evropský parlament v úterý schválil revizi dlouhodobého rozpočtu EU – tzv. víceletého finančního rámce (VFR). Součástí revize je 50 miliard eur pro Nástroj pro Ukrajinu a vytvoření Platformy strategických technologií pro Evropu (STEP), která má Evropě dodat větší strategickou nezávislost a podnítit inovace.

27-02-2024 14:27
Climate change and the environment
February II 2024

Členské státy musí do roku 2030 obnovit nejméně 20 % pevninských a mořských oblastí EU. Do roku 2050 budou muset obnovit všechny ekosystémy, které je potřeba revitalizovat. Právní rámec EU pro obnovu přírody dohodnutý s členskými státy obnoví poškozené ekosystémy ve všech členských státech, pomůže dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a zlepší potravinové zabezpečení.

Fact vs Fake
27-02-2024 14:09
Digital transformation
February II 2024

Cílem nových pravidel je zvýšit důvěru občanů ve volební kampaně a pomoci v boji proti dezinformacím a zahraničnímu vměšování. Parlament v úterý přijal nová pravidla pro transparentnost a cílení politické reklamy, díky nimž budou volební kampaně a kampaně před referendy transparentnější a odolnější vůči vměšování. Nová pravidla budou regulovat politickou reklamu, zejména reklamu na internetu, a zároveň stanoví rámec pro snadnější zadávání politické reklamy politickými subjekty v EU.

07-02-2024 17:42
Climate change and the environment
February I 2024

Poslanci v zájmu udržitelnějšího a odolnějšího potravinového systému podpořili jednodušší systém schvalování NGT rostlin rovnocenných konvenčním rostlinám. Své stanovisko k návrhu Komise o nových genomických technikách měnících genetický materiál organismu Parlament přijal 307 hlasy. Za návrhem stojí snaha o udržitelnější a odolnější potravinový systém jež budou odolávat změně klimatu i škůdcům, budou mít vyšší výnosy a vystačí s nižšími dávkami hnojiv a pesticidů.

18-01-2024 12:45
Climate change and the environment
January 2024

Parlament definitivně schválil směrnici, která zavádí lepší označování produktů a výrobků a zakazuje klamavá tvrzení o jejich ekologických vlastnostech. Směrnice, kterou dnes poslanci přijali 593 hlasy (21 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování), si klade za cíl chránit spotřebitele před klamavými marketingovými praktikami a pomoci jim lépe se rozhodovat při nakupování.

Green earth with the icon of Environment for environmental, social and governance, Reduce CO2 emission, and Net zero Greenhouse gas emissions target. Climate neutral long term strategy.
16-01-2024 16:19
Climate change and the environment
January 2024

Parlament v úterý schválil nová pravidla pro minimalizaci emisí silných skleníkových plynů v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu.

Medicine doctor and stethoscope in hand touching icon medical network connection with modern virtual screen interface.
13-12-2023 14:23
Health
December 2023

Poslanci ve středu přijali své stanovisko k vytvoření evropského prostoru pro zdravotní data, který by usnadnil přístup k osobním zdravotním údajům a podpořil jejich bezpečné sdílení. Nový evropský prostor pro zdravotní data by občanům umožnil kontrolovat jejich osobní zdravotní údaje a usnadnil by bezpečné sdílení pro výzkumné a altruistické (tj. neziskové) účely.

12-12-2023 17:21
EU in the World
December 2023

Parlament přijal v úterý plán na větší nezávislost EU v dodávkách strategických surovin. Akt o kritických surovinách má přinést méně byrokracie, více inovací v celém hodnotovém řetězci a podporu malým a středním podnikům, a tím větší konkurenceschopnost a suverenitu EU. Má také podpořit výzkum a vývoj alternativních materiálů a ekologičtější způsoby těžby a výroby.

12-12-2023 14:25
European democracy
December 2023

Parlament v úterý schválil svůj návrh na posílení demokratického rozměru voleb, které se uskuteční v roce 2024, a návrh ohledně systému vedoucích kandidátů. Usnesení, pro které hlasovalo 365 poslanců, vyzývá k přijetí opatření, jež by k volbám ve dnech 6.–9. června 2024 přivedla ještě více voličů než v roce 2019. Hlavní snahou Parlamentu je zajistit, aby volební kampaň měla maximální dosah a také aby všichni občané mohli své volební právo skutečně uplatnit.

22-11-2023 14:42
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament ve středu přijal svůj postoj k novým pravidlům EU pro obaly, která mají řešit neustále rostoucí množství odpadu a podpořit opakované použití a recyklaci. Poslanci schválili usnesení, které představuje mandát Parlamentu pro jednání s členskými státy, 426 hlasy (125 bylo proti a 74 se zdrželo hlasování). Snížení množství obalů, omezení některých druhů a zakáz používání „věčných chemikálií“.

21-11-2023 14:22
Climate change and the environment
November II 2023

EP je připraven zahájit jednání se státy EU o pravidlech na posílení cíle snižování emisí CO2 u nových těžkých nákladních vozidel, mezi něž patří autobusy, nákladní automobily a přívěsy. Poslanci požadují, aby byly stanoveny přísné cíle pro snížení emisí CO2 u středně těžkých a těžkých nákladních vozidel, včetně účelových vozidel (jako jsou popelářské vozy, sklápěcí automobily nebo domíchávače betonu) a autobusů.

21-11-2023 12:46
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament přijal postoj k novému certifikačnímu rámci EU pro technologické a přírodní pohlcování uhlíku, který má pomoci dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. Poslanci souhlasili s vytvořením systému, který by zlepšil schopnost EU kvantifikovat, monitorovat a ověřovat pohlcování uhlíku, a to 448 hlasy. Systém certifikace by měl pomoci zvýšit využívání pohlcování uhlíku, budovat důvěru u zúčastněných stran a průmyslu a bojovat proti klamavé ekologické reklamě.

21-11-2023 12:23
Climate change and the environment
November II 2023

Parlament se dohodl na své vyjednávací pozici k legislativnímu návrhu, jenž má posílit právo na opravu a zmírnit dopad masové spotřeby na životní prostředí. Parlament v úterý přijal 590 hlasy (15 bylo proti a 15 se zdrželo hlasování) svůj postoj k návrhu „práva spotřebitele na opravu“. Cílem návrhu je zjednodušit opravy vadného zboží, snížit objem odpadu a podpořit opravárenský sektor, a tím dosáhnout udržitelnější spotřeby.

09-11-2023 11:47
Climate change and the environment
November I 2023

Poslanci jsou připraveni zahájit jednání s vládami členských států EU o nových pravidlech pro snížení emisí ze silniční dopravy u osobních automobilů, dodávek, autobusů a nákladních vozidel. Parlament přijal ve čtvrtek 329 hlasy (230 bylo proti a 41 se zdrželo hlasování) svůj vyjednávací postoj k revizi pravidel EU pro schvalování typu motorových vozidel a dozor nad trhem motorových vozidel (Euro 7).

18-10-2023 13:03
Digital transformation
October II 2023

Poslanci ve středu schválili nový právní předpis o digitalizaci schengenských víz, který činí víza bezpečnější a dostupnější.

17-10-2023 14:04
Digital transformation
October II 2023

Cílem STEP je podpořit digitální technologie, technologie pro nulové čisté emise a biotechnologie, digitalizaci průmyslu EU a jeho přechod k nulovým čistým emisím.

03-10-2023 12:59
Values and rights, rule of law, security
October I 2023

EP přijal svůj postoj k právnímu předpisu na posílení transparentnosti a nezávislosti sdělovacích prostředků v EU. Reaguje tím na rostoucí hrozby pro svobodu médií a jejich životaschopnost. Ve svém postoji k Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků, který byl v úterý přijat 448 hlasy, se Parlament vyjádřil pro to, aby členské státy povinně zajišťovaly pluralitu sdělovacích prostředků a chránily je proti vládnímu, politickému, ekonomickému i soukromému vměšování.

03-10-2023 12:52
EU in the World
October I 2023

Nový nástroj obchodní politiky má odrazovat od hospodářského nátlaku. Umožní Unii také proti tomuto nátlaku bojovat a reagovat na něj vlastními prostředky. Parlament v úterý schválil nový obchodní nástroj, který Unii umožní – v krajním případě a v souladu s mezinárodním právem – reagovat, pokud se ona nebo její členské státy stanou terčem ekonomického vydírání ze strany cizího státu snažícího se ovlivnit její konkrétní politiku či postoj.

14-09-2023 13:39
EU in the World
September 2023

Poslanci ve čtvrtek přijali postoj k posílení dodávek strategických surovin, které mají zásadní význam pro zajištění přechodu EU k udržitelné, digitální a suverénní budoucnosti. Nařízení o kritických surovinách má zvýšit konkurenceschopnost a autonomii EU, snížit byrokracii a podpořit inovace v celém hodnotovém řetězci, malé a střední podniky a výzkum a vývoj alternativních materiálů a ekologicky šetrnějších metod těžby a výroby.

13-09-2023 15:00
Climate change and the environment
September 2023

Parlament dnes přijal postoj k revidovanému právnímu předpisu o zlepšení kvality ovzduší v EU s cílem dosáhnout čistého a zdravého životního prostředí pro evropské občany. 363 poslanců Evropského parlamentu hlasovalo pro (226 bylo proti a 46 se zdrželo hlasování) stanovení přísnějších mezních a cílových hodnot pro rok 2035 pro několik znečišťujících látek, včetně částic (PM2.5, PM10), NO2 (oxid dusičitý), SO2 (oxid siřičitý) a O3 (ozón).

12-09-2023 13:29
Climate change and the environment
September 2023

Parlament v úterý hlasoval pro podporu zavádění energie z obnovitelných zdrojů v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a plánem REPowerEU. Aktualizace směrnice o obnovitelných zdrojích energie, na níž se již poslanci dohodli předběžně s Radou, zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie v EU do roku 2030 na 42,5 %. Členské státy by navíc měly usilovat o dosažení 45% podílu.

12-09-2023 12:32
EU in the World
September 2023

Poslanci v úterý podpořili akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek. Nařízení, které již bylo předběžně dohodnuto s Radou dne 27. června 2023, zavádí krátkodobý nástroj pro posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek do 31. prosince 2025.

Water sample. Hand in glove collects water to explore. Concept - water purity analysis, environment, ecology
12-09-2023 12:23
Climate change and the environment
September 2023

Parlament v úterý přijal svůj postoj ke snížení znečištění podzemních a povrchových vod a ke zlepšení norem EU pro kvalitu vody. Poslanci požadují, aby seznamy EU, které obsahují látky představující významné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, byly pravidelně aktualizovány, aby odpovídaly novým vědeckým poznatkům a novým chemickým látkám.

13-07-2023 12:37
EU in the World
July 2023

Parlament ve čtvrtek podpořil plán na zvýšení výroby munice a raket v EU, aby se vyřešil jejich současný nedostatek.

12-07-2023 14:00
Health
July 2023

Poslanci chtějí posílit evropskou zdravotní unii a odolnost národních systémů zdravotní péče, aby EU byla připravena na budoucí výzvy. Zvláštní výbor Evropského parlamentu pro pandemii onemocnění covid-19 (COVI) provedl analýzu dopadů krize, vyhodnotil účinnost unijních a vnitrostátních opatření a vydal konkrétní doporučení k odstranění zjištěných nedostatků. O výsledné zprávě Parlament v úterý vedl rozpravu a ve středu ji schválil 385 hlasy (193 bylo proti a 63 se zdrželo hlasování).

12-07-2023 13:45
Climate change and the environment
July 2023

Do roku 2030 musí EU zavést opatření na obnovu alespoň 20 % svých pevninských a mořských oblastí, uvádí poslanci. Po úterní rozpravě dnes Parlament přijal 336 hlasy svůj postoj k nařízení o obnově přírody (300 bylo proti a 13 se zdrželo hlasování). Návrh na zamítnutí návrhu Komise nezískal dostatečnou podporu (312 poslanců bylo pro zamítnutí, 324 bylo proti zamítnutí a 12 se zdrželo hlasování).

dark blue color, space, two hands, the hand of the left holds a growing plant, the hand on the right holds the planet Earth
12-07-2023 12:12
Climate change and the environment
July 2023

On Wednesday, Parliament agreed on its negotiating position for talks with EU governments on a new law to make products in the EU more sustainable.

11-07-2023 14:18
Climate change and the environment
July 2023

Poslanci formálně schválili předběžnou dohodu s Radou na plánech stanovujících nové cíle v oblasti úspor energie pro rok 2030 v rámci Zelené dohody pro Evropu. Nový právní předpis stanoví cíle v oblasti úspor energie jak v primární, tak v konečné spotřebě energie v EU. Členské státy budou muset společně zajistit snížení spotřeby energie na úrovni EU o nejméně 11,7 % do roku 2030 (ve srovnání s projekcemi referenčního scénáře pro rok 2020).

11-07-2023 14:11
Climate change and the environment
July 2023

Parlament přijal svůj postoj pro jednání s Radou o pravidlech pro snížení znečištění a pro velká zemědělsko-průmyslová zařízení v rámci ekologického přechodu.

11-07-2023 13:36
A stronger economy, social justice and jobs
July 2023

Parlament v úterý přijal plán na zajištění dodávek čipů do EU prostřednictvím posílení výroby a inovací a zavedení mimořádných opatření proti jejich nedostatku. Cílem nového právního předpisu, na němž již Parlament a Rada nalezly předběžnou dohodu, je vytvořit příznivé prostředí pro investice do čipů v Evropě, a to zrychlením povolovacích řízení a uznáním zásadního významu čipů prostřednictvím tzv. status nejvyššího možného vnitrostátního významu.

11-07-2023 13:21
Climate change and the environment
July 2023

EP schválil nové předpisy, které mají zajistit více čerpacích stanic s alternativními palivy pro osobní a nákladní automobily, jednoduché a snadné dobíjení a ekologičtější námořní paliva. Cílem nových předpisů je dekarbonizovat dopravu. Jsou součástí balíčku „Fit for 55“, plánu EU na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % oproti roku 1990. Snadnější používání dobíjecích stanic

11-07-2023 13:19
Values and rights, rule of law, security
July 2023

Parlament požaduje zlepšení ochrany novinářů a aktivistů v Unii před neopodstatněnými a zneužívajícími žalobami, které je mají umlčet. Na úterním plenárním zasedání poslanci schválili legislativní návrh, podle něhož mají být novináři, mediální organizace, obránci lidských práv, aktivisté, výzkumníci a umělci v Unii chráněni před tzv. strategickými žalobami proti účasti veřejnosti, které jsou podávané s cílem tyto osoby a organizace umlčet a trestat.

14-06-2023 12:57
Climate change and the environment
June 2023

EU musí posílit svou potravinovou bezpečnost, autonomii a odolnost svého zemědělského sektoru v souvislosti s pandemií covid-19, ruskou válkou proti Ukrajině a změnou klimatu. V usnesení, které bylo přijato ve středu poměrem 447 hlasy (142 bylo proti a 31 se zdrželo hlasování), poslanci požadují snížení závislosti EU na třetích zemích a diverzifikaci dodávky kritických dovozů, jako jsou hnojiva, krmiva a suroviny.

14-06-2023 12:52
Digital transformation
June 2023

Nová pravidla mají podporovat důvěryhodnou umělou inteligenci zaměřenou na člověka a chránit zdraví, bezpečnost, základní práva a demokracii před jejími škodlivými účinky. Evropský parlament přijal ve středu 499 hlasy (28 bylo proti a 93 se zdrželo hlasování) svůj vyjednávací postoj k aktu o umělé inteligenci, o jehož konečné podobě bude jednat s členskými státy EU. Nová pravidla mají zaručit, že umělá inteligence vyvinutá a používaná v Evropě bude plně v souladu s právy a hodnotami EU.

14-06-2023 12:48
Climate change and the environment
June 2023

Parlament ve středu schválil nová pravidla pro konstrukci, výrobu a nakládání s odpady všech typů baterií prodávaných v EU. Poslanci schválili 587 hlasy (9 bylo proti a 20 se zdrželo hlasování) dohodu s Radou o revizi pravidel EU týkajících se baterií a bateriového odpadu. Nová legislativní úprava zohledňuje technologický vývoj a budoucí výzvy v tomto odvětví a upravuje celý životní cyklus baterií, od jejich konstrukce až do konce jejich životnosti.